Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Mercat laboral reservat a persones amb risc d’exclusió social de Barcelona

Promogut per
 • Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

El Programa Làbora és un projecte de foment de l'ocupació de les persones amb especials dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i Feicat i del teixit empresarial de la ciutat.

El projecte pretén implementar i gestionar un mercat laboral reservat a persones vinculades a algun dels programes i serveis de l'Àrea de Drets Socials del consistori, que es troben en situació de risc o en exclusió social i que han manifestat de manera explícita una demanda d'ocupació. Està concebut com un servei destinat a preparar i acompanyar les persones en risc d'exclusió sociolaboral en l'assoliment de les competències necessàries per a la recerca de feina, en general, i per a esdevenir candidats/es a les ofertes de feina aconseguides per l'equip de prospecció del programa, en particular. El Programa Làbora vincula l'empresa a un projecte de responsabilitat social i, alhora, permet formar part d'un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans.

Aquesta pràctica està vinculada amb: ocupació social, serveis socials, acció comunitària, igualtat de gènere, ciutat

Atenció integral a les persones refugiades des del treball en xarxa

Promogut per
 • Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants
Presentació

El programa s’emmarca en l’acolliment i el suport a persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional residents a la ciutat de Barcelona i que no han assolit autonomia i requereixen un suport específic. Per dur a terme aquesta tasca, es posa en marxa un servei d’habitatges amb suport i acompanyament professional que s’adequa, a través d’itineraris individuals o familiars, a les diferents realitats i perfils.

Els habitatges es distribueixen de manera específica segons els perfils i les necessitats d’atenció, i es poden compartir amb altres persones o unitats familiars. Es cobreixen les despeses de la llar i les que se’n derivin, com subministraments, necessitats bàsiques, i aquelles que provinguin del procés d’inserció laboral, social o formatiu/educatiu corresponent. Sota el paraigües de l’impuls de l’autonomia i la inserció sociolaboral a la ciutat, aquesta intervenció va destinada a acompanyar en la consolidació de la persona o nucli familiar al territori.

Aquesta pràctica està vinculada amb l’atenció social, la immigració i la interculturalitat, la ciutat i la població en general.

Un programa per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats de les famílies reagrupades

Promogut per
 • Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat
Presentació

Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar és un programa que dóna suport al procés de reagrupament familiar, a través d’intervencions de preparació de l’arribada dels familiars i de vinculació de les famílies reagrupades a la ciutat. Des de la perspectiva de la prevenció, es facilita la inclusió i es potencia la igualtat d’oportunitats, en particular d’aquells (joves i dones) que es troben en una situació de més vulnerabilitat. El programa arriba a més de 2000 famílies en tota la ciutat i ha contribuït als processos de socialització, el trencament de l’aïllament social i la incorporació dels joves al sistema educatiu. A través dels mecanismes d’avaluació continua, s’han identificat els efectes de la crisi econòmica en les famílies reagrupades així com el canvi en l’origen de les famílies usuàries, tot adaptant el programa al perfil i les necessitats de la població en cada territori.

Aquesta pràctica està vinculada amb: immigració, família, assessorament, atenció social, ciutat

Una mirada sistèmica sobre la diversitat funcional

Promogut per
 • Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

El projecte “Autonomia a la llar familiar” neix arran de la detecció conjunta dels i les professionals del Centre de Serveis Socials (CSS) de Numància i de l’Associació Educativa Xera, d’un col·lectiu significatiu de persones amb diversitat funcional (DF) en el territori de Sants i d’una anàlisi conjunta de les necessitats no cobertes d’aquesta població i les seves famílies.

Es tracta d’un projecte amb una mirada comunitària que treballa per oferir orientació i suport a les persones amb DF i les seves famílies. L’objectiu principal és treballar per la seva inclusió saludable en defensa dels seus drets socials i personals i abordar aquesta situació des d’una perspectiva sistèmica on es tingui en compte la relació del jove amb la mare, família, escola, etc. Al mateix temps, es pretén incloure i fer partícips del projecte la diversitat d’agents socials del territori (escola, salut, salut mental, centres ocupacionals, pretallers i serveis d’atenció a la població).

D’altra banda, el projecte posa èmfasi en el paper de les cuidadores familiars, per tal d’oferir un espai socioeducatiu on puguin expressar els seus aprenentatges, contradiccions, dificultats, i altres aspectes relacionats amb els seus fills i filles. Un dels principis bàsics del projecte és la metodologia participativa igualitària, que vol fomentar l’autoestima, l’autonomia, el pensament reflexiu i crític i la creativitat. A escala grupal, s’ofereix un espai segur de trobada amb les mares (principals cuidadores) basat en el respecte i el foment de les relacions de confiança i autoajuda. En l’àmbit comunitari, es desenvolupa un taller sobre sexualitat que aborda les situacions de risc d’abusos de joves amb DF.

Aquesta pràctica està vinculada amb: promoció social, grups, acció comunitària, persones amb discapacitat, famílies, joventut, Sants.

Per una convivència saludable

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials Clot-Camp de l’Arpa del Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

El projecte "Escales" desenvolupa un abordatge integral de les dificultats de convivència en l’àmbit veïnal derivades de problemàtiques de salut mental. Des de l’any 2011, els Serveis Socials del Clot-Camp de l’Arpa impulsen un projecte per abordar els conflictes a les escales de veïns on poden viure persones aïllades amb trastorns mentals no diagnosticats ni tractats. Donada la important quantitat de demandes veïnals i la complexitat de les situacions, el projecte "Escales" estableix uns canals d’actuació coordinats entre tots els serveis implicats o coneixedors d’aquest tipus de casos. Hi participen serveis de l’àmbit de la salut, salut mental, serveis socials, serveis especialitzats, Projecte d’intervenció comunitària intercultural Clot i Camp de l’Arpa, Districte Sant Marti, així com diverses entitats socials en el camp de la salut mental, etc. Un altre element clau és la participació dels veïns i veïnes afectats per aquestes situacions. El projecte ha contribuït a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, mediació, prevenció, salut mental, treball en xarxa, districte

Taller d’educació afectiva i sexual per a adolescents

Promogut per
 • Serveis Socials Nou Barris de l’Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

El projecte JASP busca promoure l'educació emocional i sexual entre la població adolescent, des de la perspectiva de la prevenció i la promoció. Alhora, aquesta pràctica pretén acostar els serveis públics als nois i noies, en tant que subjectes protagonistes, a partir de l'acompanyament i el suport. El JASP busca oferir un espai on reflexionar, respondre dubtes i aprendre sobre la sexualitat, les emocions, l’autoestima i les relacions personals i familiars. El projecte es concreta en tallers d'educació afectiva i sexual per a adolescents, tant en contextos educatius formals (espai de tutoria) com no formals. Es proposen dos formats d'actuació dirigits respectivament a primer cicle i segon cicle de l’ESO, amb programacions específiques i complementàries. El JASP es construeix en base a un treball en equip interdisciplinari i en xarxa al districte de Nou Barris, incloent-hi els serveis socials, el programa "A partir del carrer", el programa d’"Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)" i els instituts d’educació secundària. El projecte aposta per l'educador/a social com a figura dinamitzadora, des de la perspectiva de la creació de vincles, detecció i acompanyament en processos de canvi dels nois i noies.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, igualtat de gènere, prevenció, adolescència, districte

Un recurs de recursos

Promogut per
 • Serveis Socials de Roquetes i Pla Comunitari de Roquetes
Presentació

El projecte Més amb menys es desenvolupa en el marc del Pla Comunitari (PDC) de Roquetes. El PDC de Roquetes és un procés de treball participatiu i en xarxa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de Roquetes. En aquest procés, on participen les entitats, els serveis i el veïnat del barri, es dissenyen accions comunitàries per resoldre les dificultats detectades des del mateix territori. Des d'aquesta perspectiva de treball, i en moments en què l'impacte de la crisi econòmica situa al barri en un nivell considerable de precarietat econòmica i social, es dissenya aquest projecte per buscar solucions de forma col·lectiva. El projecte treballa per millorar la cobertura de necessitats bàsiques, per afavorir l’aprenentatge facilitant la inserció laboral en aquests àmbits, i per fomentar i potenciar les xarxes relacionals entre els veïns i veïnes del barri com element empoderador de la pròpia ciutadania. En definitiva, el projecte Més amb Menys fa referència a la voluntat de fer més amb menys recursos.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Acció comunitària, salut, participació, interculturalitat, treball en xarxa, població adulta, famílies

Habitatge estable per a l’empoderament i l’autonomia

Promogut per
 • Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, Ajuntament de Barcelona
Presentació

El Projecte Primer la Llar està basat en el model Housing First. A diferència del model d'Escala (caracteritzat perquè la persona sense llar aconsegueix l'habitatge al final del seu procés de recuperació), el model Housing First defensa que per a que una persona sense llar millori, primer necessita tenir un habitatge permanent. A partir d'aquest model, l'Ajuntament de Barcelona decideix en 2015 implementar el Projecte pilot Primer la Llar, que consisteix en 50 habitatges distribuïts en 2 lots de 25 habitatges cadascun i amb equips de professionals de l'àmbit social i de la salut.

Aquests habitatges s'ofereixen de manera permanent (i amb suport i seguiment socioeducatiu) a persones sense llar i en situació d'exclusió social severa. Les persones sense llar seleccionades són totes majors de 18 anys i es caracteritzen per portar una llarga trajectòria de vida al carrer, un estat de salut precari (malaltia mental i/o addiccions), tenir autonomia funcional per a la vida diària i disposar d'ingressos econòmics (o capacitat de tenir-ne). Les persones participants han d'acceptar la visita d'un professional un cop a la setmana com a mínim, contribuir al cost del lloguer (màxim un 20% del total), respectar la convivència veïnal i comunitària i acceptar ser avaluats per fer el seguiment del projecte.

El Projecte pilot té una durada inicial de 3 anys (2015 - 2018). A partir de 2018 deixarà de ser pilot per passar a ser un servei més de la Cartera de Serveis per a Persones Sense Llar de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta pràctica està vinculada amb: habitatge, atenció social, salut mental, immigració i interculturalitat, dones, població adulta.

Coresponsabilitat en xarxa per prevenir l’aïllament i l’exclusió social de les persones grans

Promogut per
 • Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS)
Presentació

El projecte Radars és una xarxa de prevenció i acció comunitària que té com a objectiu reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans. La pràctica facilita que les persones grans que viuen soles o acompanyades d’altres persones grans puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn. El projecte ajuda a detectar, valorar i fer el seguiment de la situació de les persones grans del barri. Els radars veïnals i comercials són persones que, amb una mirada respectuosa, ofereixen suport i comuniquen les situacions de risc als serveis professionals. El projecte combina el rol actiu dels Serveis Socials i la coresponsabilitat de les entitats i serveis del barri, a partir d’una aproximació comunitària que permet el desenvolupament de processos compartits per a l’articulació de la detecció i vinculació de les persones grans a la xarxa comunitària del seu barri. La pràctica evidencia la importància de la prevenció, que facilita l'acció conjunta dels serveis públics, les entitats i el conjunt de la ciutadania.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, persones grans, prevenció, participació, ciutat i districtes

Transformant les condicions d’educabilitat en la comunitat

Promogut per
 • CSS Numància
 • CSS Cotxeres de Sants
Presentació

Vincular X educar és un projecte comunitari per afavorir el procés educatiu dels infants millorant la vinculació de les famílies amb l'escola i les entitats de lleure educatiu del barri. Consisteix en posar en contacte infants d'una escola amb els esplais i caus del territori. Com diu un proverbi africà, "cal tota la tribu per educar un infant", i la comunitat es transforma així en una font d'oportunitats per a tots els que participen en aquest projecte: infants, famílies, escola, entitats i, finalment, serveis socials.

Per als infants, és l'oportunitat d'establir bons lligams amb el seu barri i desenvolupar bons vincles de futur per al seu creixement, així com per millorar els seus aprenentatges. Per a les famílies, és una oportunitat per millorar la seva relació positiva amb l'escola i l'entorn del barri, desenvolupar la seva xarxa relacional i potenciar la cohesió social. Per a l'escola, és una oportunitat per obrir-se al barri, ser reconeguda i reconèixer altres agents educatius que col·laboren: la pròpia família i altres entitats del barri.

Per aquestes entitats, és una oportunitat de significar-se com agents actius del lleure educatiu i viure una experiència de treball col·laboratiu directe amb l'escola i les famílies, participant proactivament en l'educació dels infants i el seu propi enfortiment com a organització.

Finalment, per als serveis socials és una oportunitat per incidir preventivament en la comunitat i ser visualitzats com agents de canvi i promoció social. Aquest treball comunitari centrat en l'infant, i que promou directament les seves oportunitats, alhora multiplica i amplia els beneficis a la pròpia xarxa participant i a cadascuna de les organitzacions que hi col·laboren, millorant el coneixement i les relacions mútues, i establint un bon clima entre tots els participants de la comunitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, associacionisme, educació, educabilitat, drets civils, immigració i interculturalitat, participació, prevenció, treball en xarxa, famílies

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat