Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Homes per l’equitat de gènere

Promogut per
 • Direcció del Programa de Dona de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

El projecte Canviem-ho és una intervenció grupal que, des de la perspectiva de gènere, està dirigida als homes de la ciutat de Barcelona que estan en situació de pre-part. La pràctica facilita als homes un espai propi on poder treballar al voltant de la paternitat des de l’experiència masculina. Aquests grups, que es realitzen a diferents districtes de la ciutat, són una oportunitat per als homes de prendre consciencia de la paternitat i la relació existent amb la seva pròpia identitat masculina.

L’objectiu del projecte és aconseguir un major grau d'implicació dels homes en la criança i cura dels fills/es des de l'embaràs, millorant les seves capacitats parentals i afectives. Canviem-ho ajuda a detectar i atendre les necessitats dels homes en relació a la seva paternitat, necessitats que sintonitzen amb el canvi social respecte a la coparticipació en la criança de les criatures per aconseguir una societat més igualitària i coresponsable en els processos relacionats amb la maternitat-paternitat. La finalitat última és que els homes estiguin implicats en la seva paternitat d'una manera responsable, present i afectuosa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: igualtat de gènere, gestió de temps, prevenció, salut, paternitat, ciutat.

Un espai per a la presa de consciència dels patrons de relació

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials de Sarrià – Sant Gervasi
Presentació

En el procés de reflexió que es va realitzar a la Xarxa d'Infància i Adolescència de Sarrià-Sant Gervasi (2010) sobre la realitat de la infància al districte es va concloure la necessitat de dur a terme alguna intervenció de tipus preventiu amb els pares i mares amb la finalitat de reduir o evitar dificultats que posteriorment arriben als serveis en forma de patrons de comportaments problemàtics i de més difícil abordatge.

Amb aquest motiu es va organitzar un grup de treball format per l'EAIA, CSMIJ, CAS, CAP Sarrià i els Serveis Socials Bàsics. El resultat d'aquest grup va ser el disseny d'un Grup de Suport Educatiu per a pares i mares. Aquest projecte el condueixen professionals dels Serveis Socials de Sarrià-Sant Gervasi i aquest any 2016 s'ha dut a terme la cinquena edició.

L'objectiu del Grup és el desenvolupament de les competències parentals a través de 12 sessions i que aborden els principals temes i preocupacions que els progenitors tenen en relació amb la tasca educativa que realitzen amb els seus fills. El projecte es basa en el model Programa-Guia para el desarrollo de competencias emocionales educativas y parentales (impulsat pel Ministerio de Sanidad y Política Social l’any 2009) del qual s’ha fet una adaptació.

Aquesta pràctica està vinculada amb: grups, prevenció, famílies, competències parentals

L’enfocament grupal: una solució estratègica davant l’impacte de la crisi

Promogut per
 • Serveis Socials Sant Antoni de l’Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

El projecte s’adreça a persones en edat laboral que estan en situació de recerca de feina o desenvolupent activitats laborals en precari que són insuficients per donar cobertura a les necessitats econòmiques més bàsiques. Es tracta de persones a les quals la nova realitat de la crisi econòmica els ha generat una sèrie d’alteracions en els diferents àmbits de la seva vida -no només el laboral, sinó familiar, estil de vida, relacions, autoestima, confiança, etc.- i per aquest motiu s’han adreçat als serveis socials i de salut a demanar suport material i emocional.

La hipòtesi de treball és que si ajudem a elaborar el dol per les pèrdues que està suposant la situació d’atur laboral i podem capacitar les persones per activar-se en la recerca d’alternatives útils per a elles i per a la comunitat millorarem la situació sòciosanitària de les persones, així com la solidaritat, la cohesió social i la capacitat de resposta de la comunitat envers les necessitats quotidianes actuals.

Aquest projecte té una triple vessant: individual/familiar, grupal i comunitària. L’objectiu és produir beneficis a tres nivells: la persona usuària i la seva família, l’equip del Centre de Serveis Socials i el barri i la comunitat. S’utilitza la metodologia d’un Grup de Tractament Psicosocial, que es caracteritza per l’ajuda que es proporcionen tots els membres, de forma recíproca i igualitària, i pel fet que ells mateixos esdevenen el motor de canvi.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, grups, serveis socials, impacte crisi econòmica, població adulta

Espais de confiança per a les dones

Promogut per
 • Centres de Serveis Socials del Districte Horta-Guinardó
Presentació

Els grups de suport psicosocial a dones i fills o filles que pateixen violència masclista tenen com a punt de partida l’any 1998 al districte d’Horta-Guinardó. Partint de les demandes d’intervenció en violència masclista per part de professionals de Serveis Socials públics i d’entitats representants de dones, les línies polítiques, amb l’objectiu d’amplificar, sensibilitzar, prevenir i intervenir en matèria de violència de gènere, inicien la seva tasca formant a professionals dels serveis socials bàsics públics. Amb aquesta formació i a partir d’una iniciativa professional, es facilita la creació i la consolidació posterior de grups d’atenció a dones i les seves filles i fills i es reforcen les derivacions en la xarxa de serveis de salut, educació, salut mental i seguretat, entre altres.

Al mateix temps que s’impulsa el projecte comunitari, aprofitant la demanda de les dones afectades mateixes, es creen i publiquen materials per a la sensibilització i la detecció: el “Quadern per a professionals” (Júlia Masip, Chus Martínez, 2002) i un conte dirigit a dones i a la població general titulat “El malson de la Ventafocs” (Júlia Masip, Chus Martínez, 2002). El projecte ha crescut mentre itinerava per espais col·lectius del territori en “El viatge de la Ventafocs” i finalment, en projectar-se més enllà de la comunitat.

La valoració dels resultats és alta, tant en la població afectada com la general, en la xarxa de dones i professionals, i per la col·laboració en recerques sobre la recuperació i l’apoderament amb la universitat han sorgit actuacions paral·leles en nivells diversos del context, i s’han proporcionat millors recursos per a la intervenció i se n’ha augmentat el valor social. Per tot això, s’aposta per ampliar la formació a professionals de tots els serveis socials bàsics de la ciutat, amb la consciència que és necessari continuar amb el desenvolupament d’aquests projectes que faciliten la lluita per atendre les supervivents i erradicar la violència masclista.

El projecte s’ha consolidat com un dispositiu d’atenció grupal estable i ha anat creixent durant 20 anys, amb la participació de moltes professionals dels cinc centres de Serveis Socials del districte.

Aquesta pràctica està vinculada amb: dones, maltractament, infants.

Aprenentatge i autonomia de les persones amb discapacitat a través de l’agricultura urbana

Promogut per
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – Departament de Promoció i Suport
Presentació

El projecte “Hort al terrat” fomenta la inclusió social de les persones amb discapacitat i en promou l’autonomia i aprenentatge en l’àmbit de l’horticultura. Amb aquesta finalitat s’han instal·lat diversos horts urbans als terrats en desús d’edificis municipals, i el seu funcionament ha estat confiat a entitats de persones amb discapacitat.

Els objectius generals són la millora de la salut física, social i emocional de les persones amb discapacitat i l’augment del nombre d’àrees verdes de la ciutat. L’experiència també pretén crear sinergies entre l’Administració local de la ciutat, organitzacions d’agricultura urbana i entitats de persones amb discapacitat. D’aquesta manera, l’experiència fomenta l’agricultura urbana i el cultiu d’abastament local, que proporciona maneres innovadores de gestionar l’aigua i el sòl, garanteix una producció sostenible i de qualitat i ofereix productes cultivats localment a organitzacions que treballen amb persones en risc d’exclusió.

Més concretament, el projecte promou la inclusió social mitjançant la normalització i l’activitat agronòmica, es proporcionen aprenentatges pràctics i es contribueix a l’apoderament de les persones amb discapacitat com a participants actius de la comunitat. Alhora fomenta una ciutat més ecològica i promou la idea de consum local. Així mateix, els horts al terrat permeten fer front a la manca de terres disponibles en una ciutat tan densa com Barcelona. Per acabar, els excedents, inicialment destinats al consum propi dels participants, es lliuren a col·lectius de persones vulnerables, promovent així el rendiment social de la inversió.

En definitiva, el projecte recull una dimensió educativa en el treball amb persones amb discapacitat, una dimensió ambiental de reutilització i aprofitament d’espais, una dimensió d’obertura a la ciutadania d’un espai o equipament públic, una dimensió d’innovació en la producció sostenible d’hortalisses i, finalment, una dimensió social en el moment en què es fa donació dels excedents del cultiu a col·lectius vulnerables mitjançant menjadors socials i banc d’aliments.

Aquesta pràctica està vinculada amb: persones amb discapacitat, acció comunitària, gestió del temps, salut mental, noves tecnologies, voluntariat.

Xarxa de xarxes per al treball amb famílies

Promogut per
 • Districte Horta-Guinardo
 • Diputació de Barcelona
 • Àrea de Benestar social
 • IMSS
 • Consorci d’Educació
 • Consorci Sanitari
 • Benestar Social i Família
 • Pla Director Salut Mental i Adiccions
Presentació

Interxarxes és una experiència de treball en xarxa amb famílies, nens i adolescents que s'està desenvolupant al Districte Horta-Guinardó des de l'any 2000. Va tenir el seu origen davant la preocupació i la reflexió dels professionals dels serveis públics d'atenció a la infància (EAP, CSMIJ, Serveis Socials, EAIA) en relació a la forma d'intervenir amb famílies que presentaven una problemàtica complexa i que eren ateses des de diferents serveis.

Inclou 5 camps d'acció. El primer, l’atenció de casos, sota tres modalitats: seguiment intensiu per a casos de complexitat, laboratoris de casos per facilitar la participació de professionals i reunions d’acció col.laborativa. pensades com a inici del treball en xarxa. Els segon camp és el de la formació: seminaris temàtics, reunions plenàries d'anàlisi de casos i/o d'actualització de serveis i un fòrum anual de conclusió del treball realitzat al llarg del curs anterior. El tercer camp d’acció és la recerca: amb l'objectiu d'obtenir un coneixement més gran de la realitat de la població del districte per tal de millorar la intervenció. El quart camp és el treball comunitari, en forma de activitats adreçades a mares i pares, juntament amb serveis socials, escoles, EAP i casals i centres infantils. Finalment, el cinquè àmbit és la difusió i intercanvis: web, butlletí digital, participació en jornades, cursos i congressos, presentacions de l'experiència en altres territoris i assessorament a altres projectes.

Aquesta pràctica està vinculada amb: treball en xarxa, acció comunitària, atenció social, infància, família, adolescència, districte.

Avancem compartint experiències

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample
Presentació

La Colla Cuidadora és una xarxa de grups de persones que cuiden als seus familiars amb dependències (majoritàriament persones grans), impulsada per persones cuidadores i professionals de diferents serveis socials i sanitaris. Té els seus orígens al 2003 amb un primer grup de suport per part del CSS de l’Esquerra de l’Eixample.

El projecte inicial es va convertir en un projecte en xarxa l’any 2005 (la "Xarxa de Grups de Cuidadors"). Aquell any, a més d’incorporar-se nous actors, i a petició de les persones que havien participat als grups de suport, es va crear un grup diferent per tal d'oferir un suport més continuat en el temps. Al 2009 aquell grup de continuïtat es va transformar en un grup comunitari, tant pel que fa a la seva organització interna com a la seva orientació i sentit. Fruit del procés participatiu endegat, el projecte va passar a anomenar-se “La Colla Cuidadora”.

Al llarg de 15 anys s'han produït diferents canvis no només respecte les persones, sinó també respecte els serveis i entitats promotores del projecte. En relació a aquests últims, en aquest moment són impulsades per la major part dels centres de serveis socials i una bona part de les àrees bàsiques de salut de l'Eixample. “La Colla Cuidadora” és un projecte de suport a familiars cuidadors de persones dependents que funciona en xarxa tant des del punt de vista interdisciplinari (treballadores socials, infermeres, psicòlogues, metgesses), com des d’un punt de vista mixt (els grups són dinamitzats de manera compartida per professionals de serveis diferents).A més, és un projecte que integra i articula les tres dimensions del treball social (individual, grupal i comunitària).

La Colla Cuidadora disposa d’un bloc públic del que es cuiden persones dels grups (www.lacollacuidadora.net). Com a conseqüència de la tasca d’aquest anys, La Colla Cuidadora ha col·laborat i col·labora en diferents recerques sobre la cura i els familiars cuidadors, en programes i activitats, tant de barri com de ciutat, per la sensibilització i defensa dels drets de les persones cuidadores, i, singularment, en accions comunitàries al barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample on són un dels promotors de l’Eixgran.
Aquesta pràctica està vinculada amb: grups, acció comunitària, persones grans, famílies, població adulta, treball en xarxa, cures, salut, igualtat de gènere.

Una eina per compartir i avançar en l’ensenyament musical

Promogut per
 • Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Presentació

En aquesta pràctica es presenta un model de llicencia d’estudis, atorgada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona a traves del qual s’han recopilat i socialitzat diversos materials pedagògics sobre l'aprenentatge en grup de l'instrument. Es vol posar en valor una manera de treballar implementada des de fa 15 anys a les Escoles Municipals de Música de Barcelona sobre les classes en grup de l'instrument.

Mitjançant la concessió d’aquesta llicència retribuïda s'han compartit i recopilat experiències que han permès fer una reflexió conjunta, enriquir-se i millorar la qualitat de l’ensenyament musical en els centres. La finalitat d’aquest treball ha estat crear un espai web de consulta que aglutina de manera ordenada 40 activitats didàctiques de l’aprenentatge en grup de l’instrument. Partint de les experiències del professorat de les escoles de música i conservatori de Barcelona s'ha confeccionat aquest banc de recursos. La web vol esdevenir una eina de treball accessible a través d’internet, i oberta des d’una doble vessant: d’una banda, permet l'accés lliure a la informació, i d’altra banda, possibilita la col·laboració i les aportacions dels professors de música que vulguin participar-hi. En definitiva, és una eina que permet compartir, progressar, reflexionar i avançar en el camp de l’ensenyament de l’instrument en grup.

Aquesta pràctica està vinculada amb: llicència d’estudis, pedagogia, música, treball col·laboratiu, processos, noves tecnologies, participació.

Un projecte de reflexió, observació i joc per a l’avanç de l’educació en primera infància

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials del Guinardo i Equip Psicopedagògic (EAP) del districte Horta-Guinardo
Presentació

El projecte Motxilla Preventiva s’origina arran de la preocupació compartida entre professionals dels Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del districte d’Horta-Guinardó en relació a les dificultats que evidencien algunes famílies en l’educació dels seus fills/es, en edats cada vegada més primerenques. El projecte es basa en una eina didàctica, dinàmica, atractiva i útil per a tota la família, que permet treballar amb naturalitat aspectes de funcionament familiar, íntims i diversos, en un espai acollidor i normalitzador. Aquesta eina es va dissenyar en col·laboració amb un grup de famílies, a més de l’estudi, l’assessorament extern i la formació rebuda per poder construir els materials.

La implementació del projecte es produeix a través de tallers grupals que tenen lloc a les escoles i també a través d’activitats individuals/familiars impulsades pels diferents serveis que adopten els materials inclosos en la motxilla. Aquests professionals dels diferents serveis reben formació per part de les persones que impulsen el projecte. Es tracta, en definitiva, d’un projecte ampli en primera infància orientat a la prevenció, que compta amb la participació i implicació de les famílies i professionals afectats. S’han realitzat vàries edicions augmentant la implicació de les escoles, famílies, i arribant també a diferents serveis i professionals.

Aquesta pràctica està vinculada amb: participació, grups, prevenció, treball en xarxa, infància, famílies, districte

Una intervenció integral per als infants, famílies i educadores

Promogut per
 • EIPI Nou Barris de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD)
Presentació

El projecte “L’EIPI amb l’escola” pretén promoure el benestar i el desenvolupament harmònic dels infants que assisteixen a les escoles bressol de Zona Nord (EBM La Muntanya i EBM Aqüeducte) i realitzar una detecció i diagnòstic precoç dels trastorns del desenvolupament i de les situacions de risc. Es parteix de la concepció que les intervencions de prevenció primària i secundària realitzades precoçment són més eficaces per prevenir trastorns de desenvolupament dels infants i fomentar relacions familiars de qualitat. La informació i suport a les famílies i als/les educadors/es són les vies més eficaces per evitar els problemes infantils.

La detecció dels primers signes d’alerta comporta més garanties de prevenir l’estructuració crònica de les patologies i permet incidir en l’etapa de major plasticitat neuronal, quan les possibilitats terapèutiques mostren la major eficàcia. Així, partint d’un enfocament proactiu, evolutiu i ecològic s’han previst actuacions adreçades als infants, a les famílies i als professionals de les escoles bressol, executades per dues psicòlogues de l'Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància (EIPI) de Nou Barris, amb formació acreditada en desenvolupament infantil i experiència en pràctica clínica. Es tracta d’un projecte transversal, fruit de la col·laboració entre professionals de l’educació (IMEB) i del Servei d’Atenció Precoç (IMD) per tal d’oferir un model d’atenció integral als infants.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, prevenció, treball en xarxa, infància, famílies, barri

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat