Consideracions generals

CRITERIS / PROJECTES I ESTRATÈGIES

1.- Els projectes d’arquitectura, espai públic i infraestructures, hauran de trobar un equilibri entre l’excel·lència en el disseny, el seu ús social, la seva funcionalitat i la seva facilitat en el manteniment. 

2.- Qualsevol oportunitat de transformació urbana és una oportunitat per fer un bon projecte que millori la qualitat de la ciutat. Per aquest motiu es buscarà l’excel·lència en el projecte tant en les actuacions de petita, com de mitjana, o gran escala. 

3.- Els projectes d’edificació posaran especial atenció a la cota zero, al seu contacte amb el carrer i la ciutat. Els projectes definiran els espais en cantonada i el dimensionat de les plantes baixes per garantir l’activitat i per tant la sensació de seguretat a la cota de carrer. L’espai de la coberta, serà preferentment aprofitable com a espai col·lectiu i com a espai de captació i acumulació d’energies renovables.

4.- En la fase de redacció del projecte, i des de la fase de planejament, caldrà incloure tota la documentació necessària per tal que es pugui anticipar l’impacte de cada volum construït sobre el paisatge de la ciutat, aportant infografies que representin les vistes de l’objecte des dels punts urbans més estratègics. 

5.- Els projectes seran coherents amb la seva implantació urbanística, fent que els projectes sempre estiguin al servei d’allò social i de la construcció de la ciutat. 

6.- El projecte s’ha de pensar d’acord amb el planejament i la gestió urbanística.  

7- Per tal d'estudiar les implicacions que pot tenir la transformació o adequació d'un cert àmbit és imprescindible estudiar l'emplaçament, l'entorn, i observar, més enllà de l'àmbit d'actuació, les preexistències, la trama urbana on s'insereix, les relacions i els recorreguts que s'afecten, es modifiquen o es generen, el diàleg amb elements propers, la proporció de l'actuació, possibles afectacions fora dels límits estricte del projecte, l'encaix en altres actuacions de major escala o el desenvolupament d'alguns àmbits en altres projectes.

8- Les propostes hauran de resoldre de la millora possible la mobilitat de les persones, els vehicles i les mercaderies, prioritzant sempre el vianant; facilitant els seus recorreguts i assegurant la correcta circulació de les  persones amb discapacitat física.

9- En els projectes d'espai públic es tindrà especial atenció en la introducció del verd com un element bàsic de la composició i el tractament de l'espai. La implantació de la vegetació, les seves propietats i característiques específiques de cada espècie, ha de ser coherent amb l'entorn i amb els requeriments de l'espai públic.

 

CRITERIS / SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA

1.- Es fomentaran el desenvolupament del projecte com una visió integral de l’edifici o de l’espai públic, coordinant amb precisió i excel·lència els elements formals com les infraestructures necessàries per al funcionament mateix. 

2.- L’Ajuntament impulsa el desenvolupament de l’autosuficiència energètica, en edificis públics. El responsable del desenvolupament d’aquest pla és l’Agència de la Energia de Barcelona, que col·laborarà amb els diversos agents involucrats en els projectes per estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica totalment o parcialment.

3.- Es premiaran les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència i redueixin la demanda instal·lada, preferentment amb solucions passives. Es promouran edificis construïts amb materials de cicle de vida dels quals sigui el de menor impacte possible. Els projectes contemplaran la gestió eficaç dels recursos hídrics. Es promouran les solucions que minimitzin els moviments de terres i els projectes que s’adaptin a l’orografia del terreny.

4.-S’estudiarà la potencial  implicació d’empreses en el desenvolupament de projectes pilots relacionat amb l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, les xarxes d’informació i altres iniciatives que permetin una millor gestió i disseny de la ciutat.

5.- S’impulsarà l’ús de les tecnologies de la informació en els edificis a través de les necessàries infraestructures i aplicacions informàtiques que facin de la ciutat un lloc més comunicatiu i social.  

 

CRITERIS / PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

1.- S’implicaran els agents relacionats amb els projectes, siguin organitzacions professionals, futurs usuaris, associacions de veïns i uns altres, en la pròpia definició dels projectes. 

2.- Es fonamentarà la participació i implicació ciutadana en els desenvolupaments dels projectes a través dels diversos mecanismes dels sectors o els districtes creats per a tal fi. 

3.- Tots els concursos que faci l’Ajuntament es publicaran en un web de manera que puguin ser coneguts i seguits pels professionals, les empreses i la ciutadania. 

4.- Es fonamentarà la difusió posterior al resultat del concurs, incloent els projectes guanyadors així com els projectes més significatius.  

 

CRITERIS / CONCURSOS I ENCÀRRECS

1.- Es potenciarà la diversitat en el desenvolupament de projectes a la ciutat, de manera que tant els professionals més consolidats com els emergents tinguin oportunitats per a treballar en els projectes urbans.

2.- Es fonamentarà el talent local en el desenvolupament dels projectes de la ciutat, utilitzant en ocasions especials, quan la singularitat del projecte ho requereixi tècnics i experts internacionals.

3.- Es fonamentarà la creació d’equips multidisciplinars on les temàtiques del projecte ho requereixin.

4.- Els concursos d’arquitectura tractaran de fomentar l’excel·lència del disseny i la transparència en el propi concurs fomentant la participació de tots els agents implicats en els mateixos, realitzant, si s’escau, partenariat amb agents socials rellevants de la ciutat en el desenvolupament dels mateixos, amb qui es consensuaran les bases.

5.- Els concursos i procediments de contractació podran ser de qualsevol tipus, segons la legislació vigent. En circumstàncies especials es podran organitzar concursos  especialment dirigits a joves professionals o bé es podran realitzar concursos internacionals quan la singularitat del projecte ho requereixi. 

6.- S’impulsarà una composició diversa en els membres dels jurats.

Ambientalització:

Auscultació:

Elements urbans:

Protocol de Tramitació de Projectes:

Qualitat de les Obres:

Urbanisme inclusiu: