Observatori de l’Energia

El seguiment de la situació energètica de la ciutat compta amb l’Observatori de l’Energia com a unitat responsable, dins de l’Agència d’Energia de Barcelona, de desenvolupar aquesta tasca. L’Observatori, actualment, obté informació energètica i emet anualment un informe de balanç energètic, a banda de planificar i fer el seguiment de les actuacions que a curt termini s’han de desenvolupar en matèria energètica a la ciutat.

La importància que estan prenent els temes energètics actualment fa que sigui de cabdal importància mantenir actualitzada la informació energètica de la ciutat, per tal de gestionar la realitat energètica en el seu dia a dia, així com poder donar informació rigorosa i actualitzada al ciutadà.

En aquest sentit, i per tal de mantenir al dia la informació energètica de la ciutat, anualment es duu a terme una publicació amb les dades relatives al balanç energètic de la ciutat d’una manera clara i entenedora.

Enllaços relacionats