Pla de l'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020

Barcelona ha iniciat la transició cap a un model energètic més sostenible, tot treballant per maximitzar la generació d’energia per mitjà de recursos renovables locals, alhora que reduint el consum d’energia final amb l’aplicació de mesures d’estalvi i fent un ús més intel·ligent dels recursos en totes les activitats i serveis que desenvolupa. En aquest sentit, la ciutat vol ser capdavantera en polítiques energètiques, tot prioritzant i promovent el conjunt de mesures i accions que han de permetre assolir el canvi de model, la transició energètica.

El model energètic és un model basat preferentment en els combustibles fòssils, per la qual cosa té uns límits evidents, tant físics, com econòmics, socials i ambientals. Per tant, cal un canvi a curt/mig termini que permeti tenir una ciutat que utilitzi majoritàriament fonts d'energia netes i renovables. Aquesta reestructuració ha d’anar necessàriament lligada a un canvi significatiu dels patrons de generació i consum d'energia, i ha de promoure, entre d’altres, el desenvolupament d’instal·lacions d'energia solar, el recurs renovable més abundant en el nostre territori.

La ciutat aposta, doncs, per crear el seu propi futur energètic, desenvolupant paral·lelament l'eficiència energètica, la producció neta i renovable i el necessari canvi de mentalitat col·lectiva per fer-ho possible.

Un canvi que no pot realitzar-se sense temps i determinació, i suposa implicar a tots els actors -l’Ajuntament i el conjunt d’ens públics que han de donar exemple-, fer i divulgar les bones pràctiques per capacitar a la ciutadania, a banda de desenvolupar eines per a què la pròpia ciutadania, amb la seva actuació, desenvolupi actuacions per millorar els seus hàbits, minimitzi el seu consum i promogui actuacions de generació renovable a la ciutat.

Així mateix, el canvi passa per repensar les solucions de finançament, dissenyar nous models de governança adequats, i entendre la planificació urbana com a eina per avançar cap a un futur sostenible i baix en carboni.

Amb aquest propòsit, i amb una mirada estratègica de mitjà i llarg termini, l’Ajuntament crea l'Operador d’Energia com a instrument que ha de permetre desenvolupar les polítiques energètiques de manera integral, eficient i coordinada, i que ha de permetre assolir la transició energètica de la ciutat, així com desplegar totes les actuacions contemplades en el marc de la planificació energètica local, actualment emmarcada en el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011 - 2020.

 

Diagnosi energètica i estudis sectorials

Enllaços relacionats