• Inici
  • / Ordenança Solar de Barcelona

Ordenança Solar de Barcelona

El títol 8 de sobre Energia solar de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona -OMA- (BOPB del 2 de Maig de 2011), regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a producció d'electricitat, en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d'ús integral.

Per llicències d'obres posteriors al 04/11/2019, tramitades amb expedient electrònic, la seva justificació es realitza mitjançant l'Annex d'Energia del Projecte Bàsic d'Obres, essent el Servei de Llicències l'encarregat de sol•licitar els informes complementaris que s'escaiguin, en aquest cas l'informe d'Energia que emet l’Agència d’Energia de Barcelona.

En el cas d'ésser necessari una nova aportació documental en resposta a requeriments de l'informe d'energia o per modificacions del projecte que afectin al compliment del Títol 8 de l'OMA, l’aportació de nova documentació es realitza mitjançant el tràmit corresponent del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop executades les obres, en la Comunicació de Primera ocupació caldrà incloure la documentació necessària per l'obtenció de l'informe d'energia de final d'obra, que de la mateixa manera que l'informe d'energia del projecte, és un informe complementari emès per l?agència d'Energia de Barcelona que sol•licita el Servei de Llicències. La documentació necessària pel final d'obres és funció de la tipologia d'instal•lació realitzada i s'indicarà a l'informe del projecte per la llicència.

Transitòriament, per la finalització d'expedients de llicència anteriors al 04/11/2019 en tràmit, la tramitació es finalitza amb el tràmit vigent en la data de sol•licitud, que per la justificació d'energia era el gestor GIOS. En cas de dubte en la finalització d'expedients antics, podeu adreçar-vos a la bústia de consultes solar.aeb@bcn.cat o fer sol·licitud via el tràmit de consultes del ciutadà. La presentació de documentació s’ha de fer per via registre telemàtic.

Enllaços relacionats:

Documents tècnics i normativa:

Planificació energètica: