Ordenança Solar de Barcelona

El títol 8 de sobre Energia solar de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona -OMA- (BOPB del 2 de Maig de 2011), regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a producció d'electricitat, en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d'ús integral.

La seva justificació és un tràmit previ a la obtenció de la llicència d’obres i del permís de primera ocupació, que es formalitza mitjançant un informe complementari (informe solar) que emet l’Agència d’Energia de Barcelona.

Enllaços relacionats:

Documents tècnics i normativa:

Planificació energètica: