Planificació Energètica

 

Barcelona consumeix actualment uns 17.000 GWh/any, d’aquests uns 370 (2,17%) ja es produeixen amb energies renovables (solar i minieòlica entre d’altres) i residuals. Per reduir aquest consum global l’Ajuntament vetlla per reduir la dependència energètica de la ciutat de Barcelona de l’exterior, i fomentar la presència de generació local, renovable i en xarxa. És a dir, tendir cap a l’autosuficiència energètica.

Gestió energètica de la ciutat

Barcelona vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic millorant l'eficiència energètica i reduir la dependència dels combustibles fòssils, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Pla de l'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020

Barcelona vol ser capdavantera en polítiques energètiques, tot prioritzant i promovent el conjunt de mesures i accions que han de permetre assolir el canvi de model, la transició energètica.

 

Ordenança Solar de Barcelona

L’Ordenança Solar de Barcelona regula des de l’any 2000 a Barcelona l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària en alguns edificis.

Observatori de l’Energia

El seguiment de la situació energètica de la ciutat compta amb l’Observatori de l’Energia com a unitat responsable, dins de l’Agència d’Energia de Barcelona, de desenvolupar aquesta tasca.