Subhasta electrònica de béns immobles

Data de celebració de la subhasta: pendent de publicar al BOE

Per participar-hi, cal accedir al Portal de Subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat

Termini per licitar

Data de celebració de la subhasta: pendent de publicar al BOE.

 

 

Condicions generals

Béns

Els béns objecte d’alienació, el tipus de subhasta, els trams i la distribució en lots són els que es descriuran a l’apartat https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/subhastes/bens-immobles

Els béns a subhastar quedaran afectats, si escau, per les càrregues i els gravàmens que figuren en la seva descripció d’acord amb la certificació de càrregues obtinguda del registre corresponent, les quals quedaran subsistents sense que es pugui aplicar a la seva extinció el preu de la rematada; així mateix, els béns referits se subhastaran sens perjudici del seu estat de conservació, respecte del qual no s’admetran reclamacions.
Si apareixen càrregues posteriors, es cancel·laran a instància de l’adjudicatari/ària.
L’adjudicatari/ària exonera expressament a l’Institut Municipal d’Hisenda de l’obligació d’aportar certificació sobre l’estat dels deutes de la comunitat, segons disposa l’article 553-5.2 del Codi civil de Catalunya, sent a càrrec del/de la mateix/a les despeses que restin pendents de pagament.
En cas d’existir drets de tempteig i retracte, l’adjudicació quedarà en suspens fins que es doni compliment als requisits legals exigits en els respectius drets d’adquisició preferent.
L’article 552-4.1 del Codi civil de Catalunya estableix que l’alienació a títol onerós del dret de cotitulars a favor de terceres persones alienes a la comunitat, en principi atorga als altres cotitulars el dret de tempteig i retracte per adquirir-lo pel mateix preu o valor i en les condicions convingudes en l’adjudicació.
L’existència de drets arrendataris es regirà per la normativa que els regula.

Documentació dels béns: els/les licitadors/es hauran de conformar-se amb els títols de propietat que s’hagin aportat a l’expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d’altres.
Un cop efectuada la rematada, el personal del Servei d’Embargaments avisarà als adjudicataris a través de l’adreça de correu electrònic imhembargaments@bcn.cat per tal de concertar una cita, en horari de 9.30 hores a 14.00 hores, per a la recollida de la documentació de l’adjudicació. El Servei d’Embargaments està situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al c/ Llacuna, 63, de Barcelona.
Acreditació de la representació: els adjudicataris que no recullin personalment la documentació, hauran d’entrar a l’enllaç que hi ha a la web de l’IMH, per a descarregar-se l’autorització, que hauran d’emplenar i de signar, i hauran d’aportar la documentació requerida en la mateixa autorització:
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/documents/2020-11/modelautoritzacioATDca.pdf
S’adverteix que no s’efectuarà cap enviament de la documentació ni per correu postal ni per correu electrònic.
 

Licitadors/es

Les persones interessades que vulguin participar en la subhasta hauran de registrar-se com a usuàries del sistema al portal https://subastas.boe.es/ i hi accediran pels mitjans electrònics d’acreditació de la identitat admesos per la mateixa Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat, d’aquesta manera estarà plenament garantida la identificació dels/les licitadors/es i la seguretat de les seves dades.

Dipòsit

El dipòsit es constituirà a través del Portal de Subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat https://subastas.boe.es/
El/la licitador/a, per ser admès/a com a tal, haurà de constituir un dipòsit del 5 per cent del tipus de subhasta dels béns pels quals vulgui licitar. 
En fer l’oferta, el/la licitador/a haurà de declarar si vol que el seu dipòsit quedi reservat per al cas que el millor postor de la subhasta no compleixi l’obligació d’ingressar la resta del preu d’adjudicació en el termini concedit a aquest efecte. En aquell cas, el bé podrà adjudicar-se en favor dels que el segueixin per l’ordre de les seves respectives postures i, si fossin iguals, per l’ordre cronològic en el que varen ser realitzades.
Un cop acabat el període de presentació d’ofertes, el Portal de Subhastes ordenarà la devolució dels dipòsits que no hagin quedat reservats, excepte el que correspongui al millor postor, que quedarà reservat com a garantia del compliment de l’obligació de satisfer la resta del preu d’adjudicació i, si escau, com a part del preu de venda. 
Les quantitats dipositades que hagin estat reservades quedaran disponibles un cop l’adjudicatari/ària pagui la resta del preu d’adjudicació.
 

Desenvolupament de la subhasta

Les ofertes es faran electrònicament mitjançant els sistemes de comunicació segurs establerts al mateix portal de subhastes. Aquest portal retornarà un justificant de recepció i garantirà amb segell electrònic el moment exacte de la recepció de l’oferta i la seva quantia. En aquest moment, es publicarà electrònicament l’oferta, i l’oferent que vegi superada la seva licitació serà advertit/ida d’aquesta circumstància. Seran admissibles ofertes per un import superior, igual o inferior a la més alta que ja s’hagi fet, que podran ser reservades per al supòsit que el/la licitador/a que hagi fet la licitació més alta no ingressi finalment el preu de la rematada. En el cas que hi hagi ofertes pel mateix import, es preferirà l’anterior en el temps.

Adjudicació

Un cop acabada la fase de presentació d’ofertes, la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals per dur a terme l’adjudicació dels béns i lots d’acord a les regles següents: 
a) Si la millor oferta presentada fos igual o superior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al/la licitador/a que hagi presentat aquesta postura. 
b) Si la millor oferta de les presentades fos inferior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent l’interès públic i sense que hi hagi un preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient i acordarà l’adjudicació del bé o lot o, si ho creu convenient, declararà deserta la subhasta. 
c) Si per un/a mateix/a deutor/a s’hagués acordat la subhasta de diversos béns simultàniament i, un cop acabat el termini de realització de les licitacions electròniques, en virtut de les quanties ofertes, no fos necessària l’adjudicació de tots el béns per cobrir el deute reclamat en la seva totalitat, l’ordre d’adjudicació que ha de seguir la Mesa es determinarà segons les regles previstes a l’article 99 del Reglament general de recaptació. 
d) Un cop adoptat l’acord d’adjudicació, s’entendrà acabada la subhasta i el/la secretari/ària de la Mesa n’estendrà l’acta. 
e) Un cop designat/da l’adjudicatari/ària d’acord amb els apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, hi hagi persones interessades que siguin titulars d’un dret de tempteig o d’un altre d’adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l’adjudicació, es comunicarà aquest fet a les persones interessades. L’adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, les persones interessades puguin exercir el seu dret d’adquisició.

Pagament de la rematada i formalització de l’adjudicació

D’acord amb el que exposa l’acta de celebració de la subhasta d’immobles, els/les adjudicataris/àries dels béns subhastats hauran d’ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà al correu electrònic que l’interessat/da hagi facilitat en registrar-se com a licitador/a, dins dels 15 dies naturals següents a la recepció d’aquest correu.
S’adverteix que el compte corrent de l’entitat gestora que apareix a les certificacions de millor postura i de postura amb reserva a la conclusió de la subhasta al Portal no es podrà utilitzar en cap cas per pagar el preu de rematada.
El temps que pot trigar una transferència, si es fa des d’una altra entitat financera, ha de quedar dins del període d’aquests 15 dies.

El resguard de l’operació, d’ingrés o transferència, serà el comprovant per a l’adjudicatari/ària davant de l’Administració.
Tot això, amb l’advertiment que si no completa el pagament en aquest termini perdrà l’import del dipòsit, el qual s’aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. També, amb independència de les responsabilitats en què pogués incórrer l’adjudicatari/ària pels perjudicis que origini a l’Administració la falta de pagament del preu de la rematada, al rescabalament dels quals quedarà obligat/da en tot cas.
Així mateix, si existissin altres postures amb reserva de dipòsit, la Mesa podrà acordar l’adjudicació al/la licitador/a que hagués realitzat l’oferta més elevada d’aquells/es licitadors/es que haguessin reservat el dipòsit, d’acord amb les regles d’adjudicació anteriors. 
Un cop ingressat el preu de la rematada es lliurarà a l’adjudicatari/ària una certificació de l’acta d’adjudicació del bé, que contindrà els requisits reglamentàriament establerts i que constitueix el document públic de venda a tots els efectes. Així mateix, s’expedirà el manament de cancel·lació de les càrregues posteriors, segons el que preveu l’article 111.3 del Reglament general de recaptació.
 

Impostos i despeses derivats de la transmissió

El tipus de la subhasta no inclou els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns (article 101.4b del Reglament general de recaptació). Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, especialment l’impost sobre béns immobles de l’any anterior, seran a càrrec de l’adjudicatari/ària.

Suspensió de la subhasta

La subhasta se suspendrà, en qualsevol moment anterior al de l’emissió de la certificació de l’acta d’adjudicació dels béns, si s’efectua el pagament íntegre de les quantitats establertes a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i s’alliberaran d’aquesta manera els béns embargats.

Suspensió del procediment

El procediment de constrenyiment només es podrà suspendre en els termes i les condicions establertes en l’article 165 de la Llei 58/2003, general tributària.

Acceptació de condicions

La concurrència a la subhasta suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals que la regeixen i qualsevol altra condició que decideixi la Mesa de la subhasta.
En tot allò que no es preveu en aquestes condicions, s’aplicarà el que estableixen les disposicions legals i especialment aquelles que confereixen algun dret a favor de terceres persones.

AQUESTES CONDICIONS I D’ALTRES DE COMPLEMENTÀRIES ESTAN PUBLICADES AL TAULER D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/tauler-dedictes
 

Inmobles per subhastar


Consulteu la llista de béns que es subhastaran.

Per participar-hi, cal accedir al Portal de Subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat

ID. Subhasta BOE Lot Número fix Adreça Tipus de bé Tipus de dret Tipus de subhasta Tram Càrrega Situació de càrrega Import càrrega Estat subhasta Certificacions
- 01100258S Riera de Tena, 25- 29, 1PP24 Plaça d'aparcament Ple domini 25606.00€ 1000.00€ Hipoteca Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Amortitzada econòmicament i no cancel·lada registralment 0.00€ Pendent Certificació cadastre65.67 KB Certificació de domini i càrregues340.31 KB
- 07532695Q Rocafort, 116*LI, APP156 Plaça d'aparcament Ple domini 7958.00€ 200.00€ 0.00€ Pendent Certificació cadastre71.31 KB Certificació de domini i càrregues62.02 KB
- 90885175K Pg. Taulat, 283 bis, MPS221 Plaça d'aparcament Ple domini 2251.00€ 200.00€ 0.00€ Pendent Certificació cadastre63.87 KB Certificació de domini i càrregues318.87 KB
- Calàbria, 8-12, PS219 Plaça d'aparcament Ple domini 9714.00€ 200.00€ Hipoteca FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA Amortitzada econòmicament i no cancel·lada registralment 0.00€ Pendent Certificació cadastre59.73 KB Certificació de domini i càrregues440.91 KB
- 91488608F Calàbria, 8-12, PS225 Plaça d'aparcament Ple domini 10598.00€ 500.00€ Hipoteca FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA Amortitzada econòmicament i no cancel·lada registralment 0.00€ Pendent Certificació cadastre59.73 KB Certificació de domini i càrregues470.67 KB