Subhasta electrònica de vehicles

Termini per licitar

 

Subhasta finalitzada per l’Autoritat Gestora

 

 

Condicions generals

Béns

Examen dels vehicles: els vehicles es troben als dipòsits municipals. Poden ser examinats tots els dies feiners (de dilluns a dissabte, de 9.00 a 19.00 hores) durant el període de presentació d'ofertes de la subhasta.

Les visites s'han d'ajustar a les normes establertes per BSM:

  • cal la identificació de la persona visitant davant del/la vigilant,
  • cada visita pot durar com a màxim 30 minuts,
  • el/la licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona a cada visita,
  • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, ja sigui com a sol·licitant o com a acompanyant

Els béns per subhastar quedaran afectats, si escau, per les càrregues i els gravàmens que figuren en la seva descripció d'acord amb la certificació de càrregues obtinguda del registre corresponent, les quals quedaran subsistents sense que es pugui aplicar a la seva extinció el preu de la rematada; així mateix, els béns referits se subhastaran sens perjudici del seu estat de conservació, respecte del qual no s'admetran reclamacions.

Documentació dels béns:els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat, la documentació i les claus que s'hagin aportat a l'expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d'altres.

Un cop efectuat el remat, el personal del Servei d’Embargaments avisarà als adjudicataris a través de l’adreça de correu electrònic imhembargaments@bcn.cat per tal de concertar una cita, en horari de 9.30 hores a 14.00 hores, per a la recollida de la documentació de l’adjudicació. El Servei d’Embargaments està situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al c/ Llacuna, 63, de Barcelona.

Retirada del vehicle del dipòsit un cop adjudicat el bé:quan l'adjudicatari/ària hagi ingressat el preu de l'adjudicació se li lliurarà el certificat de l'acta de l'adjudicació, amb el qual haurà de tramitar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. Es tracta d'un requisit indispensable que haurà de complir per poder retirar el vehicle del dipòsit municipal. Si el canvi de titularitat no queda acreditat, no podrà prendre possessió del vehicle.

A fi que el canvi de titularitat es pugui efectuar dins del termini establert per a la retirada dels vehicles, es recomana sol·licitar cita a Trànsit per dur a terme aquest tràmit amb l'antelació suficient.

No s'acceptarà el justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat tramitat per gestoria.

Els vehicles adjudicats hauran de ser retirats del dipòsit en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà del lliurament de la documentació de l’adjudicació. A partir d’aquests 15 dies es cobraran despeses per l’estada diària en el dipòsit.

El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, inclòs el temps que requereixi l'adjudicatari/ària per posar el vehicle en marxa o bé perquè sigui carregat a la grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l'interior del dipòsit.

Zona de Baixes Emissions: s'adverteix que a partir de l'1 de gener de 2020, es prohibeix permanentment la circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona de turismes, motos i ciclomotors que no disposin de l'etiqueta ambiental de la DGT. L'horari de la ZBE és de 7.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres, dies laborables. Per a més informació consulteu l'enllaç www.zbe.barcelona

Acreditació de la representació: els adjudicataris que no recullin personalment la documentació i/o no retirin personalment el/s vehicle/s adjudicat/s del dipòsit, hauran d’entrar a l’enllaç que hi ha a la web de l’IMH, per a descarregar-se l’autorització, que hauran d’emplenar i de signar, i hauran d’aportar la documentació requerida en la mateixa autorització:

/hisenda/sites/default/files/2021-03/modelautoritzacioatdca.pdf

S’adverteix que no s’efectuarà cap enviament de la documentació ni per correu postal ni per correu electrònic.

Licitadors/es

Els/les interessats/ades que vulguin participar en la subhasta hauran de registrar-se com a usuaris/àries del sistema al portal https://subastas.boe.es/ i hi accediran pels mitjans electrònics d'acreditació de la identitat admesos per la mateixa Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat, d'aquesta manera estarà plenament garantida la identificació dels/les licitadors/es i la seguretat de les seves dades.

Dipòsit

El dipòsit es constituirà a través del Portal de Subhastes de l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat https://subastas.boe.es/

El licitador, per ser admès com a tal, haurà de constituir un dipòsit del 5 per cent del tipus de subhasta dels béns pels quals vulgui licitar.

En fer l'oferta, el/la licitador/a haurà de declarar si vol que el seu dipòsit quedi reservat per al cas que el millor postor de la subhasta no compleixi l'obligació d'ingressar la resta del preu d'adjudicació en el termini concedit a aquest efecte.

Un cop acabat el període de presentació d'ofertes, el Portal de Subhastes ordenarà la devolució dels dipòsits que no hagin quedat reservats, excepte el que correspongui al millor postor, que quedarà reservat com a garantia del compliment de l'obligació de satisfer la resta del preu d'adjudicació i, si escau, com a part del preu de venda.

Les quantitats dipositades que hagin estat reservades quedaran disponibles un cop l'adjudicatari/ària pagui la resta del preu d'adjudicació.

Desenvolupament de la subhasta

Les ofertes es faran electrònicament mitjançant els sistemes de comunicació segurs establerts al mateix portal de subhastes. Aquest portal retornarà un justificant de recepció i garantirà amb segell electrònic el moment exacte de la recepció de l'oferta i la seva quantia. En aquest moment es publicarà electrònicament l'oferta, i l'oferent que vegi superada la seva licitació serà advertit/ida d'aquesta circumstància. Seran admissibles ofertes per un import superior, igual o inferior a la més alta que ja s'hagi fet, que podran ser reservades per al supòsit que el/la licitador/a que hagi fet la licitació més alta no ingressi finalment el preu de la rematada. En el cas que hi hagi ofertes pel mateix import, es preferirà l'anterior en el temps.

Adjudicació

Un cop acabada la fase de presentació d'ofertes, la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals per dur a terme l'adjudicació dels béns i lots d'acord a les regles següents:

a) Si la millor oferta presentada fos igual o superior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al/la licitador/a que hagi presentat aquesta postura.

b) Si la millor oferta de les presentades és inferior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent l'interès públic i sense que hi hagi un preu mínim d'adjudicació, decidirà si l'oferta és suficient i acordarà l'adjudicació del bé o lot o, si ho creu convenient, declararà deserta la subhasta.

c) Si per un/a mateix/a deutor/a s'hagués acordat la subhasta de diversos béns simultàniament i, un cop acabat el termini de realització de les licitacions electròniques, en virtut de les quanties ofertes, no fos necessària l'adjudicació de tots el béns per cobrir el deute reclamat en la seva totalitat, l'ordre d'adjudicació que ha de seguir la Mesa es determinarà segons les regles previstes a l'article 99 del Reglament general de recaptació.

d) Un cop adoptat l'acord d'adjudicació, s'entendrà acabada la subhasta i el/la secretari/ària de la Mesa n'estendrà l'acta.

e) Un cop designat/ada l'adjudicatari/ària d'acord amb els apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, hi hagi persones interessades que siguin titulars d'un dret de tempteig o d'un altre d'adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l'adjudicació, es comunicarà a aquestes les persones interessades. L'adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, les persones interessades puguin exercir el seu dret d'adquisició.

Pagament de la rematada i formalització de l’adjudicació

D'acord amb el que exposa l'acta de celebració de la subhasta de vehicles, els/les adjudicataris/àries dels béns subhastats hauran d'ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà al correu electrònic que l'interessat/ada hagi facilitat en registrar-se com a licitador, dins dels 15 dies naturals següents a la recepció d’aquest correu.

S'adverteix que el compte corrent de l'entitat gestora que apareix a les certificacions de millor postura i de postura amb reserva a la conclusió de la subhasta al Portal no es podrà utilitzar en cap cas per pagar el preu de rematada.

El temps que pot trigar una transferència, si es fa des d'una altra entitat financera, ha de quedar dins del període d'aquests 15 dies.

El resguard de l'operació, d'ingrés o transferència, serà el comprovant per a l'adjudicatari/ària davant de l'Administració.

Tot això, amb l'advertiment que si no completa el pagament en aquest termini perdrà l'import del dipòsit, el qual s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. També, amb independència de les responsabilitats en què pogués incórrer l'adjudicatari/ària pels perjudicis que origini a l'Administració la falta de pagament del preu de la rematada, al rescabalament dels quals quedarà obligat en tot cas.

Així mateix, si existissin altres postures amb reserva de dipòsit, la Mesa podrà acordar l'adjudicació al/la licitador/a que hagués realitzat l'oferta més elevada d'aquells/es licitadors/es que haguessin reservat el dipòsit, d'acord amb les regles d'adjudicació anteriors.

Un cop ingressat el preu de la rematada es lliurarà a l'adjudicatari/ària una certificació de l'acta d'adjudicació del bé, que contindrà els requisits reglamentàriament establerts i que constitueix el document públic de venda a tots els efectes. Així mateix, s'expedirà el manament de cancel·lació de les càrregues posteriors, segons el que preveu l’article 111.3 del reglament esmentat.

Impostos i despeses derivats de la transmissió

El tipus de la subhasta no inclou els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns (article 101.4b del Reglament general de recaptació). Totes les despeses originades per l'adjudicació dels béns i els impostos, especialment l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'any anterior, seran a càrrec de l'adjudicatari/ària.

Suspensió de la subhasta

La subhasta se suspendrà, en qualsevol moment anterior al de l'emissió de la certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, si s'efectua el pagament íntegre de les quantitats establertes a l'article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i s'alliberaran d'aquesta manera els béns embargats.

Suspensió del procediment

El procediment de constrenyiment només es podrà suspendre en els termes i les condicions establertes en l'article 165 de la Llei 58/2003, general tributària.

Acceptació de condicions

La concurrència a la subhasta suposa l'acceptació d'aquestes condicions generals que la regeixen i qualsevol altra condició que decideixi la Mesa de la subhasta.

Vehicles per subhastar

Consulteu la llista de béns que es subhastaran.

Per participar-hi, cal accedir al Portal de Subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat

Ordenar per

PIAGGIO LIBERTY 125 RST

Matrícula
8396GZS
Tipus de subhasta
550.00€
Valoració
550.00€
Càrregues preferents
NO
Dipòsit Municipal
Litoral
Estat de la subhasta
Finalitzada per l’Autoritat Gestora

KYMCO AGILITY CITY 125

Matrícula
7181-GLW
Tipus de subhasta
333.00€
Valoració
333.00€
Càrregues preferents
NO
Dipòsit Municipal
Litoral
Estat de la subhasta
Finalitzada per l’Autoritat Gestora