Canals d'atenció

Notificació electrònica

Vehicles

Vull comprar un vehicle de segona mà

Els canvis de titular es fan a la Prefectura Provincial de Trànsit. Més informació. Per formalitzar el tràmit, ha d'estar pagat el rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior.

Tornar amunt

He de vendre el meu vehicle i vull saber si em tornaran l'impost de circulació que he pagat aquest any

No. Qui n’és propietari el dia 1 de gener, ha de pagar l’impost de l’any sencer.

Tornar amunt

Tinc un cotxe, he canviat de domicili i vull saber si he de fer cap tràmit per comunicar-ho

Qualsevol canvi de domicili l'heu de formalitzar obligatòriament a la Prefectura Provincial de Trànsit. És molt important que el domicili que consti sigui el real per poder rebre sempre tot tipus de comunicacions i avisos tant de Trànsit com de l'Ajuntament.

Tornar amunt

On es paga l'impost de circulació/vehicles?

Aquest impost es paga a l'ajuntament del municipi que consta a les bases de dades de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Són titulars dels vehicles els ciutadans, empreses o entitats a nom dels quals figura el vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tornar amunt

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Hi ha diferents canals de comunicació, contacte i atenció al contribuent:

 • Atenció telefònica: telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on hi veureu les vostres dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on hi veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccioneu el tràmit “deute pendent” i seguiu les instruccions.
Tornar amunt

Quan es considera prescrit un impost?

Segons l'Ordenança Fiscal General prescriuen als 4 anys els drets següents:

 • El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
 • El dret de l’Administració tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
 • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
 • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

La prescripció es pot interrompre per diverses causes, contemplades a l’ordenança, iniciant de nou el còmput dels quatre anys.

Tornar amunt

Vaig pagar i necessito un justificant

En el menú superior trieu "altres gestions". Seleccioneu "certificats" i després "certificat de pagament". S'obrirà el tràmit "certificat de pagament de tributs, multes i preus públics".

Hi ha dues opcions. Amb certificat digital i sense certificat digital:

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

Les bicicletes han de pagar l'impost de circulació/vehicles?

Té avantatges domiciliar el pagament de l'impost de circulació/vehicles?

Domiciliant el pagament de l'impost estalviareu temps, no us haureu de desplaçar a cap oficina bancària per fer l’ingrés ni anar a buscar el duplicat del rebut en cas que no rebre'l.

La domiciliació la podeu fer per internet o trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Tornar amunt

Quan es desballesta el meu vehicle tinc dret que em retornin l'import de l'impost pagat?

Si. Els propietaris d'un vehicle que heu donat de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit per desballestament heu de pagar els trimestres pels quals heu tingut el vehicle donat d'alta.

Exemples:

 • Si heu pagat l'impost i heu donat de baixa el vehicle el mes de juny, podeu demanar que us retornin la meitat de l'import.
 • Si heu pagat l'impost i heu donat de baixa el vehicle durant els mesos d'octubre, novembre o desembre, no us han de retornar cap import.
Tornar amunt

Quan es paga cada any l'impost de circulació/vehicles?

 • Si està domiciliat, a la data que fixa el Calendari del Contribuent.
 • Si no està domiciliat, durant els mesos de març i abril.
Tornar amunt

Puc fer un canvi de nom d'un vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit si l'impost dels darrers anys no està pagat?

No. La Prefectura Provincial de Trànsit comprova que el rebut de l'any anterior s'ha pagat.

Tornar amunt

Què he de fer si no m'arriba el document per pagar l'impost si no el tinc domiciliat?

L'Ajuntament envia un document pel pagament a la persona titular del vehicle. Si el dia 1 d’abril no l’heu rebut, n'heu d'aconseguir un duplicat per internet, als quioscos de tràmits i serveis, o trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Tornar amunt

Si no utilitzo mai el meu vehicle, he de pagar l'impost?

Si. L'impost es paga pel fet de ser propietari del vehicle no pel fet de circular.

Tornar amunt

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Amb la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro) que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients s’ha reduït considerablement.

Podeu tenir la informació detallada mitjançant Internet i el telèfon 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana) dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt

Visc a Barcelona, soc una persona amb discapacitat. Tinc ajudes a l’hora de pagar impostos, taxes o preus públics de la hisenda municipal?

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, i subjectes a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Exempcions:
  • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport.
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 desembre).

Taxa per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia

 • Exempció per a les persones amb discapacitat visual que siguin propietàries o posseïdores d'un gos pigall.

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: Àrea Verda i Àrea Blava

 • No estan subjectes al pagament de la taxa els vehicles següents:
  • Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l'autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d'estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta targeta haurà d'estar col·locada a l'interior del vehicle. Ha de ser visible des de l'exterior. Ha de ser l'original.
  • Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapacitat física no estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent.
Tornar amunt