Subvencions

Amb data 5 de juny, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució provisional d'atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2020.

La resolució té caràcter definitiu per aquells projectes que han estat aprovats sense cap requeriment i, per tant, no apareixeran en la resolució definitiva. En breu, s'informarà dels passos a seguir per a l'atorgament definitiu i la generació de DO's. També per a possibles al·legacions i esmenes.

El termini per presentar al·legacions, esmenes i modificacions de projectes finalitzarà el dia 19 de juliol (inclòs).

Recordem que en l'edició d'enguany es contemplava una secció (línia T) dedicada a "projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores". És per aquest motiu que les sol·licitants únicament són organitzacions de persones consumidores actives inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, que inclouen en el seu objecte i activitat principal la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzant atenció a les persones de manera presencial (a més a més d’altres canals).

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 50.000 €.

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb topall màxim de 8.000 €.

 

Criteris socials i ambientals 

D'altra banda, enguany també s’han contemplat criteris socials i ambientals en els projectes que a recolzar a través de la convocatòria general de subvencions. Aquests s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Però a què fan referència? Trobareu idees i orientacions al següent material.