L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

Què necessiteu saber sobre els fitxers de morosos?

Què necessiteu saber sobre els fitxers de morosos?

Consum. Donem resposta als dubtes més freqüents sobre aquests fitxers i recordem quins són els nostres drets com a persones consumidores.

A vegades, una cosa tan senzilla (i potser, fins i tot, justificada) com retornar un rebut, pot tenir conseqüències no desitjades. D’altres vegades, segurament la majoria i per les raons que sigui, una persona pot no ser capaç de satisfer les quotes corresponents d’un préstec. En tots dos casos, les conseqüències podrien ser les mateixes: quedar registrada en un fitxer de solvència patrimonial o fitxer de morosos, i això, malauradament, té implicacions.

La Llei estableix que quan s’inclou una persona en una llista de morosos, aquesta persona afectada ha de ser avisada en un termini màxim de 30 dies. Tot i això, moltes persones desconeixen la seva inclusió, i molt menys com sortir de la llista.

Des de l’OMIC, en col·laboració amb l’Associació d’Usuaris Financers de Catalunya (ASUFIN), es dona resposta als dubtes més freqüents sobre aquests fitxers i es recorda quins són els nostres drets com a persones consumidores.

 

Què és un fitxer de morosos?

Els fitxers o llistes de morosos són eines emprades per les entitats de crèdit per recollir informació sobre impagaments. A l’hora de concedir un préstec o un finançament, les diferents entitats consulten l’historial creditici de la persona, física o jurídica, i en funció d’aquest historial, concedeixen el crèdit o no. Per aquest motiu és important “estar net” i no estar registrat en aquests fitxers.

Per llei, la inscripció d’un deute només és vàlida en els casos següents:

 • L’existència prèvia d’un deute cert, vençut i exigible, que estigui impagat.
 • Que existeixi un requeriment previ a la persona deutora.
 • Que la creditora o qui actuï pel seu compte i interès (despatxos d’advocats, gestors de cobrament), s’asseguri que concorren tots els requisits, en el moment de notificar-ho al responsable de l’arxiu comú.
 • El deute no pot tenir una antiguitat superior a 6 anys.

 

Quins fitxers de morosos hi ha?

 • ASNEF EQUIFAX – Asnef-Equifax Serveis d’Informació sobre Solvència i Crèdit, SL

Conté informació sobre operacions impagades, tant de persones físiques com jurídiques, aportada pel mateix creditor.

Hi ha uns 270 associats d’ASNEF, entre els quals trobem caixes d’estalvis i rurals, bancs, companyies de serveis, emissors de targetes de crèdit, entitats financeres de tot tipus, empreses de telecomunicacions, editorials i companyies d’energia.

Es tracta d’una entitat privada.

 • Badexcug – Experian Bureau de Credit, SA

Conté informació sobre operacions impagades aportada pel mateix creditor.

Hi ha unes 230 entitats membres, principalment entitats bancàries i de crèdit, i es tracta d’una entitat privada.

 • Registre d’Acceptacions Impagades (RAI)

Recull els impagaments superiors a 300 euros, en aquest cas, relacionats amb persones jurídiques, no amb persones físiques. La informació la proporcionen els bancs, i l’alta en el RAI es produeix de manera automàtica quan no es fa efectiu un pagament que s’havia acceptat.

 • Fitxer de Llogaters Morosos (FIM)

Es retroalimenta de les incidències informades per professionals immobiliaris, propietaris particulars i sentències judicials. Obert tant a empreses com a particulars.

Destinat a prevenir la morositat en el lloguer.

 • CIR del Banc d’Espanya (CIRBE)

És la base de dades del Banc d’Espanya, formada a partir dels riscos que les entitats tenen amb la seva clientela; d’aquesta manera, a la CIRBE es pot veure el volum global de deutes que té cada persona física o jurídica.

A aquesta informació hi tenen accés les entitats de crèdit a les quals se sol·licita algun préstec, i cada persona té accés a la seva pròpia informació.

L’accés a la informació dels fitxers de morositat és gratuït.

 

Quina informació contenen?

Informació identificativa de la persona consultada:

 • Relació de noms i domicilis diferents amb els quals consta en el fitxer.
 • Resum de la situació actual d’operacions impagades (saldo total impagat, nombre d’operacions, etcètera).
 • Detall de cadascuna de les operacions impagades (import, nombre de quotes, tipus d’entitat creditora, etcètera).
 • Evolució mensual (últims 24 mesos), tant de la informació resumida com detallada per operació impagada.
 • Consultes realitzades al fitxer.
 • Límit de permanència en el fitxer: 6 anys.

 

Com puc saber si consto en un fitxer de morosos?

Hi ha persones que desconeixen la seva situació de morositat “oficial”. De fet, és una situació cada vegada més recurrent i normalment es descobreix quan la persona sol·licita un crèdit i se li denega amb motiu de la seva solvència. Però aquesta situació, segons la Llei, no hauria de passar.

La Llei imposa l’obligació a l’empresa que inscriu el deute notificar, en el termini de 30 dies, la inscripció en el fitxer de morosos.

 

L’empresa creditora és la mateixa que la gestora de l’arxiu?

L’entitat gestora del fitxer i la creditora són dues entitats diferents, amb obligacions diferents.

 

Quines conseqüències pot comportar entrar-hi?

No té conseqüències legals, però sí que en té de tipus pràctic. A la persona consumidora se li limita o, directament, se li restringeix o encareix l’accés a:

 • El finançament bancari i de tot tipus d’establiments financers.
 • Els serveis bàsics com ara llum, aigua o telefonia.

 

Per què i com ens poden incloure en un fitxer de morositat?

Entrar en un fitxer de morosos pot ser degut a diverses causes. El més habitual és entrar-hi per l’impagament de diversos rebuts (d’una hipoteca, d’una companyia de subministraments), i l’impagament pot provenir de la voluntat del deutor de no pagar, o de la impossibilitat de fer front al deute.

Hi ha ocasions que la companyia pretén cobrar per algun concepte que l’altra part no considera justa, i amenaça amb la possibilitat d’incloure la persona consumidora en un registre d’aquest tipus.

No obstant això, hi ha sentències de Tribunal Suprem que determinen que no es pot incloure en un fitxer d’aquest tipus a qui “legítimament discrepa del creditor respecte a l’existència i quantia del deute”. Si hi ha una reclamació administrativa o judicial, o s’està immers en un procés d’arbitratge, el presumpte deutor no podrà ser inclòs en el fitxer.

 

Quins requisits ha de tenir un deute per entrar en els fitxers de morositat?

Les dades que s’incloguin en els registres de morosos han de correspondre a un deute cert, vençut i exigible o, dit d’una altra manera, el deute no ha de ser controvertit que és quan la persona “deutora” no hi està d’acord i ho ha comunicat a l’empresa creditora i a l’empresa del fitxer.

 

Com es pot sortir d’un fitxer de morosos?

En principi, abonant el deute pendent i, posteriorment, justificant-ho davant les gestores del fitxer corresponent.

També es pot sortir del fitxer sense haver d’abonar el deute sempre que:

 • El deute tingui una antiguitat superior als 6 anys.
 • Es pugui demostrar la inexistència del deute.
 • El deute hagi prescrit. A Catalunya, la majoria dels deutes prescriuen després de 3 anys i, a la resta de l’estat espanyol, després de 6 anys. Hi ha deutes, però, el temps de prescripció dels quals pot ser superior o inferior.
 • El deute estigui sent sotmès a discussió als tribunals. En aquest ,sentit és important recordar que les actuacions davant d’un fitxer de morositat no impliquen la cancel·lació ni la condonació del deute.

 

Quins són els drets afectats en cas d’inclusió il·legítima?

L’eina clau per ajudar la persona consumidora és l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, també coneguts com a “drets ARCO”.

Si el deute no és cert, i així s’ha fet constar al fitxer de morosos, però no se n’eliminen les dades de la persona consumidora, aquesta persona té dret a reclamar una indemnització. Tot i que caldrà estudiar cas per cas, és possible emprendre una demanda contra l’entitat creditora, contra l’entitat responsable de l’arxiu o contra les dues per menyscabar el seu dret a l’honor i a la intimitat. A la primera, per incloure-hi la persona indegudament; a la segona, per no haver cancel·lat les dades després d’haver participat en l’error comès i no haver estat prou diligent en la verificació del crèdit.

 

Com puc combatre una inclusió inadequada en els fitxers?

Els elements clau per rebatre una anotació en el fitxer de morositat són els següents: el caràcter controvertit del deute (que la persona “deutora” no hi està d’acord i ho ha comunicat a l’empresa creditora i a l’empresa del fitxer) i la falta de notificació a aquesta persona.

 

Què puc fer si el deute és cert i ha estat notificat correctament?

Si el deute és cert i ha estat notificat correctament, es recomana sol·licitar la cancel·lació temporal en el registre i l’establiment d’alguna estratègia de negociació amb l’entitat creditora.

 

Què necessito per iniciar accions legals contra el gestor del fitxer o l’empresa creditora?

A l’hora d’iniciar accions contra la gestora del fitxer o la creditora, és clau la part documental. Hem d’acreditar el caràcter controvertit d’allò que es reclama (no es deu res o només una part), la manca de comunicació de la inclusió en el fitxer i la notificació, tant a la creditora com a la gestora del fitxer, que no han complert aquestes dues obligacions que les incumbeixen.

 

Com estan resolent els jutjats aquest tipus d’assumptes?

Hi ha una tendència de la jurisprudència favorable a la persona consumidora en aquesta matèria.

És important tenir en compte que el pagament parcial de les factures en discussió no constitueix un reconeixement de la veracitat del deute.

 

Com puc fer la reclamació?

Contacteu amb una persona professional de confiança o prou acreditada o amb associacions de persones consumidores, preferentment especialitzades en productes financers, però sobretot no confieu en les empreses que prometen excloure-us automàticament del fitxer per una determinada quantitat: pot tractar-se d’un frau.