En aquest vídeo, de curta durada, es posa de manifest la importància de l’urbanisme a l’hora de facilitar l’arribada i l’emplaçament dels vehicles de Bombers davant qualsevol emergència. 

Per fer-ho, descriu els requeriments d’aproximació i entorn dels edificis, especificats normativament al Document bàsic de seguretat en cas d’incendi, secció 5 (“Intervenció dels bombers”, del Codi tècnic de l’edificació (CTE)).

 

Descripció del vehicle autoescala.

 

D’entre els diversos tipus de vehicles d’intervenció de Bombers destaca, per les seves dimensions i dificultats de maniobra, l’autoescala.

L’autoescala és un vehicle dissenyat específicament per accedir als incendis i salvaments de gran alçada. Existeixen autoescales de diferents mesures. 

En general, són vehicles d’uns 2,5 metres d’amplada que, en el moment d’obrir els suports d’estabilització, s’amplien a 5,20 metres d’amplada. En cas que s’hagi d’extingir un foc en un pis, es necessiten encara 2 metres més d’amplada, darrere la torreta, per poder desplegar la mànega.

La llargada de l’autoescala varia en funció del model concret; els models més grans solen fer 11 metres de llargada. Per pujar i baixar de la cistella de l’autoescala, en condicions segures, cal situar-la a terra, inclinant l’escala a la part posterior del vehicle. Això implica que la longitud total del vehicle arriba fins als 20 metres (des de la cabina fins a la cistella).

L’autoescala (AEA) és particularment útil en els casos següents:

  • Extingir focs en pisos.
  • Rescatar i evacuar víctimes d’un incendi, o un precipitat.
  • Acostar-se en cas d’intents de suïcidi i evacuar-los.
  • Rescatar diferents persones a la vegada, utilitzant la funció pont. 
  • Rescatar animals.
  • Fer sanejaments de façana.
 

Requeriments dels projectes urbanístics d’acord amb la normativa de seguretat contra incendis per a l’aproximació als edificis.

Per tal de poder tenir unes condicions apropiades per a l’extinció d’incendis i el rescat en alçada mitjançant un vehicle d’autoescala, és important que tots els projectes urbanístics segueixin la normativa de protecció contra incendis. Tant si aquests projectes són per modificar l’estat actual o fer noves actuacions d’urbanització, el Document bàsic de seguretat contra incendis, en el seu punt DB SI 5 especifica normativament les condicions d’aproximació i entorn requerides per a la intervenció de bombers. 

Concretament, diu el següent: Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers han de complir les condicions següents”:

  • Amplada mínima lliure: 3,5 m
  • Alçada mínima lliure o gàlib: 4,5 m
  • Capacitat portant del vial: 20 kN/m2

Als trams de curvatura, el vial ha de quedar delimitat pels radis mínims de 5,30 m i 12,50 m, respectivament. I l’amplada lliure per a la circulació, de 7,20 m.

 

Requeriments dels projectes urbanístics d’acord amb la normativa de seguretat contra incendis per a l’emplaçament dels vehicles de bombers.

Un cop l’AEA ha arribat al lloc de l’emergència cal emplaçar el vehicle. El Codi tècnic de l’edificació i l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona especifiquen uns valors mínims que s’han de mantenir a l’entorn dels edificis. 

Els edificis de la ciutat han de disposar d’un espai de maniobra per als bombers, lliure d’obstacles a tota l’alçada de l’edifici (incloent-hi branques d’arbres, mobiliari urbà...), de 5 metres d’amplada mínima lliure, al llarg de tota la seva façana.

La separació màxima del vehicle de bombers a la façana d’un edifici de menys de 20 metres d’alçada, ha de ser de 15 metres.

La separació màxima del vehicle de bombers a la façana d’un edifici de més de 20 metres d’alçada, ha de ser de 10 metres.

És important saber que, per tal de garantir un rescat segur i eficaç, l’escala situada a sobre el vehicle de l’autoescala, ha d’arribar perpendicular al balcó o la finestra de la persona afectada.

La resistència al punxonament del terra ha de ser de 100 kN sobre un cercle de 20 cm de diàmetre. En el cas que la resistència al punxonament sigui inferior, les potes d’estabilització de l’autoescala poden trencar el paviment o foradar el terra, amb la consegüent desestabilització del vehicle, i de l’escala, en plena operació d’extinció o rescat.

Plànol normativa seguretat contra incendis

Normativa de referència