Bombers de Barcelona és l’organització, integrada a l’Ajuntament de Barcelona, que ofereix treballar per protegir les persones.

 • Millora de les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la ciutat.
 • Actuació de manera preventiva als espais públics.
 • Atenció d’emergències per protegir i salvar vides.
 • Extinció d’incendis i salvaments.
 • Elaboració de plans de protecció civil, plans especials, mapes de riscos per reforçar la seguretat a edificis, instal·lacions, equipaments i infraestructures.

Qui s’hi pot presentar?

El sistema de selecció de bombers és d’oposició lliure. L’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres països de la UE.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària, o graduat o graduada escolar.
 • No patir cap malaltia excloent.
 • Estar en possessió del carnet de conduir C en vigor.

Consulta aquí tots els requisits i les condicions de participació de la darrera convocatòria.

Fases i proves

Procés selectiu

 1. Fase d’oposició.
 2. Fase de concurs.
 3. Fase de formació (curs selectiu).
 4. Fase de pràctiques.

Fase d'oposició. En anteriors convocatòries han constat de les següents proves:

 • Test de coneixements generals.
 • Prova de català.
 • Prova de coneixements de llengua castellana.
 • Prova d’aptitud física.
 • Prova teoricopràctica.
 • Prova de conducció.
 • Proves de personalitat i competències.
 • Proves mèdiques.

Fase de formació i pràctiques

Superar el curs obligatori i selectiu de formació bàsica d’acord amb el títol de tècnic/a en prevenció, extinció d’incendis i salvament, a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Bombera, per què no?

El cos de bombers i bomberes és un dels cossos que, encara a dia d'avui, té una presència de dones molt escassa. Darrere aquesta realitat hi ha aspectes com la imatge social que se'n transmet o les dificultats per poder-hi accedir.

L'Ajuntament de Barcelona presenta un conjunt d'accions de sensibilització amb l'objectiu de revertir aquesta realitat, d'actualitzar la imatge que les dones tenen d'aquesta ocupació, i de donar a conèixer les opcions per tal de facilitar-los l'entrada al mercat laboral.

Com?

 • A través d'accions de sensibilització, que donin informació a les dones sobre la professió i els requisits d'accés.
 • Accions de formació en els sectors que s'indiquen en el procés selectiu per accedir al cos.
 • Formació competencial.