La Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers treballa en dues línies clarament diferenciades.

 • Prevenció d'incendis: entesa com l'adopció de mesures per evitar que algun fet perillós es desenvolupi.
 • Protecció civil: entesa com la planificació de les actuacions en les grans emergències.

Resum d'activitats de 2017

Serveis de prevenció
Tipus Serveis
Assessoraments  2.581
Visites concertades 803
Consultes telefòniques 1.778
Informes de projectes d’obres, activitats i esdeveniments   641
Informes preceptius de projectes 531
Projectes informats a la Ponència Ambiental 39
Informes d’esdeveniments: concerts, correfocs,
castells de focs artificials pirotècnia, etcètera
71
Inspeccions de prevenció 239
Inspeccions de projectes de pirotècnia i fogueres 138
Controls inicials supervisats a la Ponència Ambiental 21
Inspeccions a petició de la Divisió d’Operacions, de l’Administració
municipal i de l’Administració de la Generalitat
80
Assessoraments de plans d’emergència 24
Assistències a simulacres 24

Prevenció d'incendis

La prevenció d'incendis és un dels pilars bàsics del cos de bombers; es treballa per aconseguir fonamentalment dos objectius:

 1. Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció d'incendis.

  La comprovació del compliment de les mesures exigides per la normativa vigent es duu a terme en tres fases:

  Primera fase. El projecte
  Qualsevol projecte que es presenti a l'Ajuntament per sol·licitar llicència d'obres o llicència ambiental ha d'anar acompanyat d'una memòria i de plànols específics d'incendis, en què es justifiqui el compliment de la normativa d'incendis. Aquesta comprovació correspon als tècnics de Bombers.

  Segona fase. La inspecció
  Un cop aprovat el projecte i executada l'obra, cal comprovar que la realitat es correspon amb el que es va dissenyar i que les instal·lacions funcionen correctament. Aquesta tasca la fan les entitats ambientals de control, i la supervisió d'aquestes inspeccions correspon als tècnics de Bombers.

  Tercera fase. El manteniment
  Un cop ha entrat en funcionament l'activitat, Bombers fa inspeccions als establiments de concurrència pública quan estan oberts i amb públic, per comprovar que les mesures de protecció estiguin actives i les vies d'evacuació totalment operatives.

 2. Divulgar les mesures de prevenció i d'autoprotecció entre els diversos col·lectius de la població.

  Un altre camp de treball important que duu a terme Bombers en la seguretat contra incendis el constitueixen els programes d'ensenyament de la prevenció i de l'autoprotecció contra els incendis per als ciutadans. Aquests programes pretenen divulgar i explicar a diferents col·lectius de la societat com s’ha d’actuar davant el risc d'incendis, abans (prevenció) i després (autoprotecció).

Protecció civil

La protecció civil municipal té com a missió protegir la població de Barcelona dels riscos derivats de l'activitat de determinades empreses (químiques, sobretot), de les conseqüències d'elements naturals (pluges, neu, incendis...), del transport d'algunes mercaderies (perilloses), així com dels que deriven de concentracions massives de persones.

La Protecció Civil Municipal té com a objectius:

a) Planificar tots els mecanismes i els serveis necessaris per garantir la protecció física de les persones en situació de risc col·lectiu greu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir-hi massivament.

b) Minimitzar els riscos naturals, antròpics o tecnològics que puguin afectar els serveis bàsics o el funcionament normal de la ciutat i l’entorn metropolità.

c) Planificar la resposta operativa i coordinar els diversos serveis o organismes que han d’intervenir en l’emergència.

d) Verificar les condicions de seguretat planificades pels organitzadors dels actes multitudinaris.

e) Participar en la definició de les mesures de seguretat de les principals infraestructures de ciutat (túnels viaris, túnels ferroviaris, altres infraestructures…).