L'Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis de Barcelona és la ordenança municipal que té per objecte establir les condicions de protecció contra incendis que han de complir els edificis i les seves instal·lacions, així com els projectes d’urbanització, per garantir la seguretat de les persones i els seus béns i facilitar la intervenció de l’SPCPEIS, tenint en compte la seguretat dels seus membres.

És d’aplicació a l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, complementant al Codi Tècnic de l’Edificació, el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials i altres normatives de protecció contra incendis aplicables.

La versió en vigor va ser aprovada el 29 de febrer de 2008.