Formació del personal d'intervenció

Per a la planificació de les accions formatives del personal d'intervenció es fa una detecció de necessitats formatives en diferents vessants:

  • Avaluació dels serveis fets pels bombers, per la tipologia de les intervencions (incendis, intervencions en accidents de trànsit, intervencions en matèries perilloses, per parcs, per la freqüència...
  • Coneixement de vehicles o eines de nova incorporació.
  • A través dels comandaments, fent arribar les necessitats del personal adscrit al seu torn.
  • A través de la detecció de necessitats formatives individuals o de grup.

Formació del personal tècnic

Els tècnics del Servei han de rebre la formació necessària per conèixer la normativa que emana de la Directiva dels productes de la construcció i la transposició de les normatives europees a normes UNE/EN. La formació per als tècnics va dirigida a cobrir les necessitats del seu lloc de treball i a actualitzar el coneixement i l'aplicació de les normatives en els diversos àmbits.

Formació del personal de suport administratiu

Tots els departaments del Servei necessiten el suport del personal administratiu. La formació d'aquest col·lectiu va dirigida a cobrir les necessitats perquè puguin fer la seva tasca professional amb la màxima eficàcia.

Els respectius caps del personal administratiu faran la detecció de necessitats formatives del personal adscrit a la seva dependència, per ajudar a millorar la seva feina, així com la comunicació entre els diversos nivells (coneixements informàtics, habilitats interpersonals...).

Formació d'altre personal

El personal adscrit a diferents departaments fora de la intervenció ha de rebre la formació necessària per desenvolupar la tasca professional assignada.

Formació vinculada a la promoció interna

En tots els processos de promoció interna a caporals, sergents i sotsoficials, Formació de l'SPCPEIS participa en la programació de les accions formatives que es recullen a les bases, d'acord amb la línia marcada pel Servei (Direcció, Divisió d'Operacions) i el Departament de Desenvolupament Professional de la Gerència de Seguretat i Prevenció.

Formació de bombers de nou ingrés

El període formatiu, recollit a les bases de cada convocatòria, es planifica des de Formació, sota la direcció de Recursos Humans de la Gerència de Seguretat i Prevenció. A les darreres convocatòries, aquest procés constava de tres fases.

  • Curs de formació bàsica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Curs d'adaptació a Bombers de Barcelona
  • Pràctiques adscrites a un torn i a un parc

Els bombers en pràctiques, durant el desenvolupament dels cursos de formació bàsica i el curs d'adaptació, estan tutelats per comandaments del Servei, que es dediquen plenament a aquesta tasca. Serveixen d'enllaç entre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l'SPCPEIS, en la primera fase, i entre els centres docents externs i l'SPCPEIS, durant el desenvolupament del curs d'adaptació.

A la vegada, tot el procés formatiu està coordinat per Formació, que coordina els tutors i que planifica les accions formatives i controla l'acompliment del seu desenvolupament normal.