La protecció civil és un servei públic i l'Ajuntament té competències plenes en el seu terme municipal. L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus béns en situació de risc col·lectiu greu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir-hi massivament.

Per planificar aquesta coordinació, s’han establert una sèrie de plans d’emergència municipal. Aquests plans es poden trobar al Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) segons el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Si voleu consultar el DUPROCIM feu clic en aquest enllaç.

Document Bàsic

  • Document 1: Generalitats i organització municipal.
  • Document 2: Anàlisi del risc.
  • Document 3: Vulnerabilitat municipal.
  • Document 4: Procediments operatius per risc.
  • Document 5: Fitxes d’actuació generals.
  • Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos generals.

Annexos per tipus de risc

  • Document 4: Procediments operatius per risc.
  • Document 5: Fitxes d’actuació específiques per risc.
  • Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos específics per risc.
  • Document 7: Cartografia específica per cada risc.