Comença l’elaboració del Pla local de seguretat 2024-2027

13/02/2024 - 15:05

Seguretat. L’objectiu general del pla és reduir l’índex de victimització, anticipar-se al conflicte i millorar la percepció de la seguretat.

L’objectiu general del pla és reduir l’índex de victimització, anticipar-se al conflicte i millorar la percepció de la seguretat. Ja s’ha efectuat un treball preliminar i ara s’obre un període d’aportacions dels grups municipals.

El pla és l’instrument per analitzar la situació de la seguretat en el municipi, identifica els objectius, els recursos disponibles i les accions que s’han d’emprendre, i preveu un calendari d’aplicació, així com els mètodes de seguiment i avaluació.

Dinàmic i amb millora continua

El punt de partida el marca la revisió dels plans anteriors, en què s’incorporen noves accions i es modifiquen d’altres, per adaptar-se a les necessitats que van apareixent a Barcelona i l’àrea metropolitana.

Els objectius finals són mantenir una ciutat cohesionada, segura i integradora; assegurar la convivència entre els veïns i veïnes, i protegir els drets socials de tota la ciutadania, amb implicació i corresponsabilitat.

Les línies mestres

Per assolir aquestes fites que planteja la proposta de Pla local de seguretat, s’han definit les principals línies d’actuació:

 • Coordinació institucional entre totes les administracions implicades.
 • Proximitat a les persones i al territori, amb un paper destacat de la policia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i amb un augment de la presència del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
 • Foment de la participació com a mecanisme d’escolta i treball conjunt amb la ciutadania.
 • Millora continuada de les eines de diagnosi, seguiment i avaluació, en la cerca de més eficàcia i eficiència.

Els prop de sis-cents mil desplaçaments diaris dins de l’àrea metropolitana de Barcelona també obliguen a pensar en el conjunt dels municipis que la formen a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques, també en totes les que fan referència a la seguretat i la mobilitat.

Els objectius principals

 • Millorar la convivència en els espais públics de la ciutat.
 • Donar resposta a la mobilitat de les grans urbs.
 • Disminuir la delinqüència amb més impacte i millorar la sensació de seguretat.
 • Posar la víctima en el centre de l’atenció policial i incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques de seguretat.
 • Consolidar l’atenció envers les situacions de vulnerabilitat.
 • Planificar la resposta de la ciutat davant les emergències i els grans esdeveniments.
 • Preparar la ciutat davant els reptes de la seguretat global.
 • Consolidar la imatge de Barcelona com a ciutat segura.
 • Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • Continuar fomentant la transparència i l’accés a la informació pública.

El pla busca la consecució d’aquests objectius mitjançant el reforç de la coordinació entre tots els implicats, i amb estratègies d’anticipació del conflicte i de foment de la convivència i el civisme. La prioritat serà sempre la cerca de solucions de resolució pacífica, però amb autoritat en el compliment de la normativa i la lluita contra l’activitat delinqüencial.

Es posarà una atenció especial en la prevenció de les violències, sobretot en la violència masclista; i en estratègies per prevenir i reduir els efectes de l’ús intensiu de l’espai públic, com en el cas de l’oci nocturn.

Fase d’aportacions

El Pla local de seguretat 2024-2027 també promou la participació ciutadana en les polítiques de prevenció i convivència, així com la formació pel que fa a la resolució de conflictes a escoles, mercats, residències, entre altres.

El pla entra ara en la fase d’aportacions dels grups municipals, i el text definitiu serà sotmès a l’aprovació de la Junta Local de Seguretat.