“Escoles per la igualtat i la diversitat” és un projecte pioner impulsat des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona per abordar les desigualtats i les violències de manera preventiva des de les primeres edats.

Amb aquesta finalitat es va dur a terme durant 3 anys (cursos acadèmics 2014-2017), de comú acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona, una prova pilot que ha implicat 3.000 alumnes i més de 250 docents adscrits a un total d’11 centres de la ciutat, 6 d’educació primària i 5 d’educació secundària, i també hi van participar famílies de l’alumnat i entitats i serveis del territori.

La finalitat del programa és la prevenció de les violències i la discriminació basades en la diversitat funcional, la diversitat cultural i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Les desigualtats entre dones i homes i les discriminacions envers grups minoritzats formen part del procés de socialització d’infants i adolescents, que de manera inconscient van construint una representació de la realitat que amaga prejudicis i falses creences, amb repercussions en les formes de relació de tota la societat.

Accions

Es va fer formació del professorat, es va proporcionar una sèrie d’activitats didàctiques perquè el mateix professorat les implementés a l’aula, es van facilitar recursos didàctics i es van fer tallers amb l’alumnat a càrrec d’entitats especialitzades. També es van dinamitzar grups de famílies i es van fer sessions amb totes les entitats implicades.

Finalment, es va portar a terme una avaluació exhaustiva de procés i de resultats, a càrrec d’un equip de recerca de la Universitat de Barcelona.

Resultats

Els resultats obtinguts posen de manifest un canvi de tendència en les actituds de l’alumnat que s’orienten cap a un reconeixement de la diversitat en els àmbits esmentats. I, més important encara, una presa de consciència crítica per part del professorat, que revisa les seves creences i pràctiques pedagògiques, i desnaturalitza moltes de les pautes culturals heretades. 

A partir del curs 2017-2018, el projecte ha passat a ser gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona.