Cerca del planejament, qualificacions i convenis

La informació del planejament per mitjans telemàtics ve regulada en els articles 17.2 d) i 3, 23 i la disposició addicional primera del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme. Amb relació als instruments de gestió, s'aplica l'article 23 esmentat sobre l'obertura de terminis d'informació al públic.

Al Portal d'Informació Urbanística podreu fer la cerca d'àmbits de planejament i qualificacions (caràcter informatiu, no normatiu). Dins la mateixa base de dades es troben, en el seu cas, els convenis urbanístics. Trobareu les instruccions de consulta al panell de benvinguda amb diferents materials de suport: videotutorials, preguntes freqüents i manual d'usuari.

Les aprovacions inicials d'instruments de planejament es destaquen al panell de benvinguda del portal, a l'efecte de la convocatòria d'informació pública i d'obertura del termini d'al·legacions "Darreres aprovacions inicials", on consta la data del BOP. El termini d'informació pública del planejament és d'un mes, llevat del que s'especifiqui concretament a l'instrument.

Els exemplars complets en format paper dels instruments de planejament, gestió i convenis es poden consultar al Departament d'Informació i Documentació Urbanística.

 

Accediu al servei: