Canals d'atenció

Notificació electrònica

Plusvàlua

He de pagar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) si no s’ha produït un increment del valor del sòl de l’immoble?

No heu d’efectuar el pagament .  S’ha de presentar un escrit de sol·licitud adjuntant les escriptures de l’adquisició, de la transmissió i qualsevol altre mitjà de prova.

L’Ajuntament de Barcelona, examinarà les proves aportades i en el seu cas, estimarà o denegarà la sol·licitud de no subjecció demanada.

Tornar amunt

He pagat l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i no es va produir un increment del valor del sòl de l’immoble. Què puc fer?

Podeu sol·licitar la revisió de l’autoliquidació pagada mitjançant la presentació d’una instància, a la qual s’ha d’acompanyar les escriptures de l’adquisició, de la transmissió i qualsevol altre mitjà de prova

L’Ajuntament de Barcelona examinarà les proves aportades i en el seu cas, estimarà o denegarà la sol·licitud de no subjecció demanada.

Tornar amunt

Hem fet la divisió en propietat horitzontal d'un edifici. Hem de pagar plusvàlua?

En les agrupacions, segregacions i divisió en propietat horitzontal de béns immobles no es produeix el fet imposable perquè no hi ha transmissió. No heu de pagar l'impost.

Recordeu que s'ha de fer la comunicació a la Direcció General del Cadastre.

Tornar amunt

Pel pagament de la plusvàlua els dissabtes es consideren hàbils?

No, els dissabtes es consideren inhàbils.

Tornar amunt

Pel pagament de la plusvàlua el mes d'agost es considera hàbil?

Sí, el mes d'agost es considera hàbil.

Tornar amunt

Som 6 germans que vam heretar un pis que ara hem venut. El pagament de la plusvàlua l'hem de fer cada un de nosaltres o podem fer un únic pagament per la totalitat?

Podeu fer una autoliquidació per la totalitat de la transmissió (100%) o bé cadascú pot fer una autoliquidació pel percentatge que ha transmès.

Tornar amunt

Hem de fer una autoliquidació de plusvàlua d'una herència on es transmet el pis que era l'habitatge habitual del difunt. Ha finalitzat el termini de pagament. Tenim dret a gaudir de la bonificació per habitatge habitual del difunt?

Les transmissions anteriors a l'1 de gener de 2016 no gaudeixen de la bonificació quan ha finalitzat el període voluntari de pagament.

Les transmissions posteriors a l'1 de gener de 2016 gaudeixen de la bonificació quan ha finalitzat el període voluntari de pagament, sempre que no s'hagi iniciat un procediment d'inspecció.

Tornar amunt

He de fer l'autoliquidació d'una plusvàlua per l'herència del meu espòs. Estàvem casats en règim de guanys i el pis el vam comprar durant el matrimoni. Quin percentatge he de pagar?

El percentatge que heu de liquidar és el de la meitat del pis (50%), propietat del difunt.

Tornar amunt

Vaig heretar un pis que era l'habitatge habitual del difunt. L'he venut abans dels 3 anys i ara he de pagar l'import de la bonificació que vaig gaudir en la plusvàlua (95%). Com ho he de tramitar?

Consulti en el telèfon 010 gratuït (931 537 010, si truca des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, tarifa ordinària).

 

Tornar amunt

Dues persones compartien l'usdefruit vitalici de la meitat d'un pis, la usufructuària de més edat ha mort, per quin percentatge s'ha de pagar la plusvàlua?

No s'ha de pagar ni fer cap tràmit de plusvàlua. Es considera no subjecte a l'impost.

Tornar amunt

Vaig pagar i necessito un justificant

En el menú superior trieu "altres gestions". Seleccioneu "certificats" i després "certificat de pagament". S'obrirà el tràmit "certificat de pagament de tributs, multes i preus públics".

Hi ha dues opcions. Amb certificat digital i sense certificat digital:

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

He heretat un 25% d'un 50% d'un pis. Fent la plusvàlua al web, surt aquest error: -S'ha produït un error: S'han detectat els següents errors a la pàgina GT1452SM%,-Suma de percentatges distinta de 100% Assegureu-vos d'introduir correctament les dades-

Per calcular la plusvàlua quan la transmissió no és per la totalitat del bé, cal tenir en compte els valors dels tres apartats següents:

 • Apartat quota de transmissió de la part transmissora:

  S'ha de posar el percentatge que representa la transmissió en relació a la totalitat del pis (100%).

  La transmissió és del 50% del pis, s’expliquen tres exemples diferents de fer el càlcul en funció de com estigui redactat el document notarial:

  • Si el document està expressat en percentatge; 25% d'un 50%:

   Si 100 és a 50

   25 és a X

   X = (25 * 50) / 100 = 12,50%
  • Si el document està redactat en nombres fraccionaris; una quarta part d'una meitat:

   1/4 * 1/2 = 1/8

   1/8 = 0,125 x 100 = 12,50%
  • Si el document està redactat en nombres decimals; vint-i cinc centèsimes per cent de la meitat:

   0,25 * 0,50 = 0,125

   0,125 * 100 = 12,50%

   La quota de transmissió de la part transmissora és 12,50%.
 • Apartat quota de transmissió de l'adquirent, percentatge de participació:

  S'ha de posar el percentatge que s'hereta. Per exemple:

  • Si el percentatge que s'hereta el rep una persona s'ha de posar 100.
  • Si el percentatge que s'hereta el rep més d'una persona, s'ha de posar el percentatge de cadascú i emplenar les dades de les persones copropietàries amb el percentatge de cadascú. La totalitat de percentatges ha de sumar 100.
 • Apartat dades per efectuar el càlcul de l'impost: dates de transmissions anteriors:

  Aquesta dada és fonamental per saber els anys que el transmissor ha tingut la propietat i calcular l'import de l'impost:

  • Si la va adquirir en una sola data el percentatge serà 100.
  • Si la va adquirir en dates diferents, s’ha de posar cada data amb el seu percentatge. La totalitat de percentatges ha de sumar 100.
Tornar amunt

Vaig heretar un pis i no vaig tramitar la plusvàlua. Està prescrita i voldria saber si he de fer cap tràmit

 • Podeu fer el tràmit per Internet:

  Heu de fer una autoliquidació i emplenar totes les dades.

  Després heu d'imprimir els documents i presentar, pel Registre telemàtic o a qualsevol registre amb cita prèvia, l'exemplar per a l'Ajuntament i el document de la transmissió.

 • Podeu fer la consulta telefònica:

  Heu de trucar al 010 telèfon d'atenció ciutadana (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana).

Les empreses, entitats i professionals de la gestió (gestories, assessories,...) heu de fer el tràmit per internet.

Tornar amunt

Tinc la nua propietat d’un pis. Ha mort l’usufructuari. He de pagar la plusvàlua?

No. Es considera un acte no subjecte a l'impost i per tant no s'ha de fer cap tràmit. Més informació.

Tornar amunt

Què és el Registre de la Propietat?

És una oficina pública que recull els canvis que afecten la propietat d'immobles, els seus drets (càrregues, drets, etc.), i la titularitat.

El registre és voluntari, però és molt recomanable dur-lo a terme si es vol estar protegit de possibles fraus. A més, cal tenir-lo si posteriorment es vol fer una nova transmissió de l'habitatge.

Per fer la inscripció d'una propietat cal aportar la següent documentació:

 • Escriptura pública
 • Justificant del pagament de l'impost sobre transmissions patrimonials (habitatge antic)
 • Justificant del pagament d'IVA (habitatge nou)
 • Justificant del pagament o declaració de l'impost de la plusvàlua:
 • Compradors i donants: document de declaració segellat per l'Ajuntament
 • Venedors i adquirents per herència: justificant del pagament
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt