Trobats: 30 resultats

Portada de la Memòria 2013 de l'OMIC

Memòria 2013 de l'OMIC

La Memòria 2013 de l'OMIC publica les dades per sectors de consum recollides a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor durant el 2013. També es posa en relleu el número de reclamacions tramitades pels usuaris.

Portada de la Memòria 2014 de l'OMIC

Memòria 2014 de l'OMIC

La Memòria 2014 de l'OMIC resumeix l’activitat del 2014 (per sectors de consum) i mostra les principals línies de futur de l’OMIC. També es detallen els resultats de l'enquesta de satifacció als usuaris que accedeixen presencialment al servei.

Memòria 2016 de l'OMIC

La Memòria 2016 recull, per primera vegada, la valoració conjunta dels serveis de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), la Junta Arbitral de Consum (JAC) i el mateix Departament de Consum, tots ells incorporats a la Direcció d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.

Portada de la Memòria 2011 de l'OMIC

Memòria 2011 de l'OMIC

Amb aquesta memòria l'OMIC publica les dades per sectors, de les reclamacions sobre consum recollides a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor al 2011. S'analitza l'evolució del servei així com els objectius marcats per al 2012.

Portada de la Memòria 2012 de l'OMIC

Memòria 2012 de l'OMIC

La Memòria 2012 de l'OMIC presenta el servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, així com la seva evolució. Mostra per sectors de consum, les dades de les reclamacions presentades durant 2012 pels usuaris i un resum estadístic de 1983 a 2012.

Portada de la Memòria 2010 de l'OMIC

Memòria 2010 de l'OMIC

La Memòria 2010 de l'OMIC publica les dades per sectors de consum, recollides a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Barcelona durant el 2010. Es destaquen altres temes, com el web, l'evolució de les reclamacions i els objectius previstos per al 2011.

Portada del Resum d'activitats de les associacions de consumidors del Consell Municipal de Consum. 2010

Resum d'activitats de les associacions de consumidors 2010

Recull les dades de les associacions de consumidors membres del Consell Municipal de Consum així com un resum de l’activitat de cada associació.

Portada de l'enquesta realitzada als consumidors amb motiu del "Dia Mundial del consumidor" 2010

Enquesta als consumidors 2010

Enquesta realitzada a diferents punts de Barcelona per estudiar l'entorn del problema/oportunitat en que constantment s'actua com a consumidors. Per tal de resoldre possibles conflictes derivats del consum, existeix la possibilitat d’acudir a les Associacions de Consumidors i a l’administració pública.

Portada de la Memòria 2009 de l'OMIC

Memòria 2009 de l'OMIC

Resum de les demandes ciutadanes en temes de consum i les principals activitats desenvolupades per l'OMIC. Descripció del perfil dels usuaris que acudeixen al servei i sectors més demanats. Descripció de les principals problemàtiques detectades i possibles línies d'actuació pel 2010.

Portada del Resum d'activitats de les associacions de consumidors del Consell Municipal de Consum. 2009

Resum d'activitats de les associacions de consumidors 2009

Publicació que recull les dades de les associacions de consumidors membres del Consell Municipal de Consum. Es presenten els percentatges de consultes i reclamacions en conjunt, a més dels que corresponen a l’OMIC.

Portada de la Memòria 2008 de l'OMIC

Memòria 2008 de l'OMIC

Amb aquesta memòria l'OMIC publica les dades per sectors, de les reclamacions sobre consum recollides a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor al 2008. S'analitza l'evolució del servei així com els objectius marcats per al 2009.

Portada del Resum d'activitats de les associacions de consumidors del Consell Municipal de Consum. 2008

Resum d'activitats de les associacions de consumidors 2008

Publicació que recull les dades al 2008 de les associacions de consumidors membres del Consell Municipal de Consum. Es presenten els percentatges de consultes i reclamacions en conjunt per cada associació.