La cultura pot ser una eina cabdal en la lluita per la igualtat i la transformació de les societats. En aquest sentit, pot esdevenir un espai i també un canal per reinventar la visió del món i deslegitimar relacions de poder desiguals.

Les dones tenen un paper actiu i clau en l’activitat cultural a la ciutat, però no sempre se les ha reconegut. El seu paper en el manteniment de la vida al llarg dels segles ha estat menystingut i les seves aportacions a la cultura i al conjunt de la societat sempre s’han concebut com a secundàries. Així doncs, la recuperació de la memòria històrica és especialment important per visibilitzar les aportacions de les dones a la nostra societat.

 

En general, s’observen diferències de gènere en les diferents activitats culturals que duen a terme homes i dones: lectura de diaris, llibres i revistes, espectadors/ores de cinema i arts escèniques, visita a exposicions, ús d’internet, etc. A Barcelona, els equipaments culturals més utilitzats són les biblioteques i els centres cívics i també mostren pautes d’ús diferenciat entre dones i homes.

A banda, en general les dones tenen més dificultats per participar de les activitats culturals que es programen a la ciutat, entre d’altres motius perquè dediquen més temps que els homes a les tasques reproductives, moltes de les activitats culturals es fan en horaris poc flexibles i no es preveuen espais de cura.

A la ciutat s’observa un desequilibri de gènere en les activitats culturals programades i les estructures organitzatives del sector.  És a dir, encara existeix una desigualtat de gènere contra la qual cal lluitar per poder fer efectius els drets culturals com són l’accés, la participació i la contribució a la cultura.

Els espais de presa de decisions disten de ser paritaris. Les direccions dels equipaments que tenen una programació de ciutat són clarament ocupades per homes. En canvi, les direccions dels espais de proximitat mostren la situació inversa, i estan majoritàriament en mans de dones. Justament, aquests són espais on la categoria laboral de direcció té salaris inferiors.

L’atorgament de premis i distincions suposa un reconeixement del mèrit i el prestigi de les persones i entitats de la ciutat, i sovint esdevé una font de distribució de recursos econòmics. Un exemple de reconeixement i memòria col·lectiva són els noms dels carrers, en els quals n’hi continua havent una proporció més gran dedicada a figures masculines.