Com actuar si es troba amiant?

La presència d’amiant en si mateixa no ha de ser motiu de preocupació, ja que només es converteix en un risc per la salut quan s’allibera a l’aire i s’inhala. Si es sospita que hi ha algun element de l’edifici que pot contenir-ne, és important comunicar-ho a la propietat, que com a responsable de la seva conservació i manteniment, haurà d’encarregar-se de l’avaluació i substitució del material en els casos en que sigui necessari.

  • Quan els MCA es troben en bones condicions, es poden mantenir temporalment sempre que es realitzin revisions periòdiques.
  • Quan els MCA  es troben en males condicions de conservació i hi ha deterioraments o trencaments que poden provocar el risc d’alliberació de fibres, aquests elements s’hauran de substituir, segellar o retirar, segons correspongui per una empresa inscrita en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

 

Crec que tinc materials amb amiant a casa. Quines obligacions tinc?

La identificació i l’avaluació final de l’estat de conservació dels MCA haurà de ser realitzada per professionals (persones físiques o jurídiques) que tinguin formació i experiència demostrada per tal que sigui fiable, i es faci seguint un mètode conegut i recomanat per un organisme o institució de reconegut prestigi.

Quan els elements que contenen amiant es troben a l’ambient interior i es troben en bones condicions, no desprenen fibres i no hi ha possibilitat de deteriorar-se o fer-se malbé, es poden mantenir on estan i fer-ne revisions periòdiques, senyalitzant els materials i informant a les persones que ocupen l’edifici.

Quan els elements que contenen amiant es troben en males condicions de conservació i hi ha deterioraments o trencaments que poden provocar el risc d’alliberar fibres, aquests elements s’hauran de substituir, segellar o retirar, a càrrec d’una empresa inscrita en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

 

Disposo de petits residus d’amiant, on els puc portar?

Per desprendre’s de petits objectes que continguin amiant i que es trobin a la llar de particulars, cal dirigir-se el Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron, ja que és l’únic de Barcelona que ofereix aquest servei.

És important que si es tracta de fibrociment amb amiant (plaques de sostre, jardineres, petits dipòsits o canonades) els objectes estiguin sencers i en cap cas trencats o esquerdat. Caldrà seguir fidelment les instruccions del personal del punt verd, els quals informaran sobre les mesures preventives necessàries i facilitaran el material de protecció corresponent:

  • Utilitzar guants, mascareta d’un sol ús per retirar i traslladar el material
  • Usar bosses de plàstic que faciliten al punt verd, tancar-les i precintar-les correctament per evitar que se’n desprenguin fibres
  • Si és possible fer servir una granota d’un sol ús o rentar la roba sense espolsar-la

Cal consultar les quantitats màximes i els horaris abans de portar els residus físicament a la deixalleria. El contacte amb el servei de recepció de residus domèstics amb amiant del Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron és el telèfon 934 280 496. En qualsevol altre cas, sempre és recomanable contractar amb empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) a l’hora de manipular materials que continguin amiant.

Tríptic informatiu

 

Al terrat del costat tinc una coberta de fibrociment amb amiant (uralita), què he de fer?

El fibrociment en bon estat no provoca danys en la nostra salut si no es manipula, només és perillós si es talla, perfora o es fa malbé per degradació. Si la teulada o element on es detecta el fibrociment presenta forats o despreniments, cal posar-ho en coneixement del propietari i en cas que no hi hagi resposta, cal informar al Districte per la seva valoració. Es pot adreçar l’avís al districte a través de les oficines d’atenció ciutadana aquí. 

Si s’observen materials que contenen amiant en elements comuns als edificis, és necessari comprovar periòdicament que no hi hagi signes de dany o desgast. Si s’ha de manipular, cal recórrer a empreses especialitzades que prendran les mesures de precaució adients.

 

Abandonament de materials amb contingut d’amiant a la via pública

Si es detecten residus o trossos a la via pública, cal avisar els serveis municipals (010) o indiciar la situació exacta i les característiques dels residus abandonats. Un cop el Centre de Serveis Municipals (CSM) rep l’avís, s’activa un protocol per a la retirada. El primer que es fa és avisar la Guàrdia Urbana que protegeix l’entorn i en comprovar la toxicitat. Una vegada comprovada la zona s’iniciarà la inspecció i el procediment de denúncia, si s’escau, així com els tràmits necessaris per dur a terme la retirada dels residus abocats.

 

Cens de cobertes