Treballs de desamiantat

Les actuacions de manteniment, neteja, reparació, retirada i substitució de materials amb amiant (MCA), encara que siguin en una obra petita, s’han de fer de manera  controlada i segura a càrrec d’una empresa inscrita en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Cal que un tècnic o tècnica en faci la inspecció corresponent i elabori un pla de treball amb amiant. El pla, que ha de complir el Reial decret 396/2006 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, l’ha d’aprovar l’autoritat laboral abans del començament de qualsevol operació.

El RD396/2006 exigeix que els treballs es realitzin amb un seguit de mesures de prevenció i protecció per als treballadors i per la resta de persones que puguin ser afectades pels treballs. Aquestes mesures tècniques i organitzatives es recullen en el Pla de treballs amb risc per amiant, que ha d’estar aprovat per l’autoritat laboral abans de l’inici de les obres.

A Catalunya, les autoritats laborals on s’ha de presentar el pla de treballs són les delegacions territorials del Departament de Treball a cadascuna de les demarcacions catalanes.Telèfon 012.

Dins del Pla de Treball hi consten les mesures preventives previstes per limitar la generació i la dispersió de fibres d’amiant en l’ambient i les mesures adoptades per limitar l’exposició d’altres persones que es trobin al lloc on s’efectuï el treball i al seu voltant.

 

Els treballadors que fan treballs de retirada d’amiant van vestits amb equips de protecció individual. Els veïns que viuen a prop no s’han de protegir?

Degut a la seva feina, els treballadors i treballadores de les empreses que fan treballs de retirada d’amiant poden estar exposats de forma continua a elevades concentracions de fibres d’amiant  i han de protegir-se d’una manera més efectiva.

Pel que fa l’alliberació de fibres d’amiant a l’ambient, el pla de treballs que aprova l’autoritat laboral ha de preveure les mesures de prevenció per evitar-la, avaluant el risc potencial dels materials amb amiant i establint mesures de protecció. i no ha requerit un encapsulat dels treballs és perquè el risc d’alliberar fibres és molt baix.

 

Més informació:

Pla de treballs amb risc d'amiant

 

Exterior Mercat Abaceria
Exterior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria
Exterior Mercat Abaceria
Exterior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria
Interior Mercat Abaceria