Quines mesures impulsa l'Ajuntament?

L’establiment d’unes línies d’actuació encaminades a la retirada dels materials amb amiant presents encara a la ciutat i la participació en l’establiment d’un marc normatiu clar són dues de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona. A més, actualment, s’està elaborant un cens d’amiant a la ciutat amb l’objectiu de millorar els procediments i les metodologies i poder fer un seguiment i control més exhaustius.

En el cas dels equipaments i espais públics on es detecta amiant, l’Ajuntament executa una inspecció periòdica per comprovar-ne l’estat i tan bon punt es detecta que aquest material pot suposar un risc, es procedeix a treballar en un pla per tal de retirar-lo de la manera més segura possible. D’altra banda, es preveu facilitar la retirada del fibrociment a promotors, empreses i privats que ho sol·licitin atenent la prioritat de la salut pública.

Una altra línia d’actuació important és la de la informació. D’una banda s’ha establert un grup de treball amb les administracions (entre elles l’Agència de Salut Pública) i experts en l’anàlisi i gestió de l’impacte de l’amiant ambiental. Pel que fa a l’accés a la informació de la ciutadania, els principals eixos són la difusió del coneixement bàsic, el protocol de comunicació amb el veïnat afectat i la relació amb la salut i la prevenció.

 

Patis Escoles