Què és el pressupost?

Concepte

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona està basat en el sistema de Pressupost Executiu, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius).

Classificacions del pressupost (ingressos i despeses)

Classificació per programes (per a què es gasta i s’ingressa):

S’estructuren i classifiquen les despeses i ingressos segons la finalitat i els objectius que persegueixen. (ex: neteja viària, foment del creixement econòmic, emergències i urgències socials,...)

Classificació econòmica (què s’ingressa i en què es gasta):

S’estructuren i classifiquen els ingressos i despeses segons la seva naturalesa econòmica.

Exemple d'ingressos: impostos directes, taxes i altres ingressos, ingressos patrimonials,...

Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions reals,...

Classificació orgànica (qui ingressa i qui gasta)

Aquesta estructura i classificació mostra quines unitats orgàniques obtenen els ingressos i quines realitzen les despeses.

Per exemple: Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació, districte de Sants-Montjuïc,...

 

 

 

Per més informació vegeu l'apartat Conceptes bàsics del pressupost.

El pressupost consolidat

El pressupost consolidat inclou tant el pressupost individual de l’Ajuntament, com el de les seves entitats dependents (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, i societats mercantils i consorcis), essent l’agregació d’aquests (amb eliminació de les transferències internes) el pressupost consolidat del denominat “grup municipal”. El pressupost consolidat es presenta tant d’acord amb els preceptes de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals com segons la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

Per més informació ves a pressupostos dels ens dependents.