Què és el pressupost executiu?

El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l’Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal. El Pressupost Executiu té les funcions que es mostren en el gràfic situat al costat dret d’aquesta pàgina:

En el Pressupost Executiu, els nexes d'unió entre l'estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per a la ciutadania. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d'actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.

Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d’acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s’estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. En definir-se en nivells estratègics relativament similars, es permet una vinculació o associació entre els objectius definits en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els programes pressupostaris.

El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l’acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l’ús d’aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

  • Elaboració i aprovació del pressupost: les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions.
  • Execució del pressupost: l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possibles desviacions.
  • Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes i s'analitza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.