INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASATS EN ACTIVITATS)

L’Ajuntament de Barcelona ha estat dels primers a l’Estat Espanyol en incorporar el model ABC, acrònim anglès d’Activity Based Costing (Costos Basats en Activitats), com sistema pel càlcul dels costos dels serveis que presta, i que recull els costos directes propis de cada activitat finalista i els indirectes provinents de l’estructura i permet, per tant, obtenir els indicadors de costos unitaris dels diferents equipaments i serveis municipals.

L'objectiu és passar de la “cultura de la despesa”, amb la que treballen la majoria d’administracions públiques, a la “cultura del cost” que posa el focus en la productivitat, l’eficiència i la qualitat en la provisió dels béns i serveis.

A banda de respondre als requeriments legals, el model ABC permet millorar la gestió pública, amb l’obtenció d’un pressupost executiu més racional on la pressa de decisions es realitza en base a una informació acurada; també facilita que la ciutadania tingui accés detallat a com es gestionen els diners públics, complint amb el principi de transparència i govern obert que impulsa el consistori.

Conceptes

Costos segons tasques obligatòries i no obligatòries

Dins els processos finalistes s’hi troba el catàleg de serveis obligatoris per a l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent. Així doncs, tots els serveis obligatoris estan prestats per alguna de les activitats definides en el model i per tant es poden identificar.

Costos per naturalesa

Donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítols, s’ha definit el concepte de factor de cost, que servirà per a distingir la naturalesa del cost de cada una de les tasques, i per tant del procés i/o de l’Ajuntament en general. En aquest sentit es pot diferenciar quina part del cost te el seu origen al personal ,als subministraments, o a la contractació externa, per citar-ne d’alguns.

Traçabilitat dels costos

Es pot observar la composició de cost de cada una de les tasques, és a dir, quina part correspon a costos directes i quina part a costos indirectes amb la tipologia desglossada d'aquests últims.

Finançament

Relaciona el cost de les tasques realitzades amb les aportacions que les corresponen, assignant-les amb el màxim grau de detall possible (tasca, activitat, subprocés o procés). La intenció és mostrar com es financen les tasques en funció de l’aportació de l’usuari del servei o de les Administracions o empreses privades receptores de l’activitat; d’aquesta manera el finançament propi emergeix com a diferència calculada entre el cost de la tasca i les aportacions exògenes, sempre que l'agregat d'aquestes no iguali o superi l'import dels costos, ja que en aquest cas la cobertura municipal es considera nul·la.

Indicadors

Juntament amb l’anàlisi de totes les activitats que es porten a terme a l’Ajuntament s’han definit una sèrie d’indicadors relacionats amb el cost de les activitats per tal de poder seguir l’evolució anual dels costos dels serveis que presta l’Ajuntament. Aquests formen el pilar bàsic de la informació que facilita el model de costos ja que permet conèixer el cost unitari de les tasques be sigui per ciutadà o per unitat de prestació del servei.

 

El pla d’Actuació Municipal 2015-2019 contempla entre els seus objectius un aprofundiment de la informació facilitada pel model de costs ABC en el sentit d’introduir informació detallada a nivell de centres de cost i territoris (barris), en la mesura que això tingui sentit.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, i com primera fase, el model de costos 2016 introdueix una sèrie de canvis que afecten al seu càlcul, introduint detalls de l’organització municipal,  canvis en el tractament de les activitats, incorporant nous criteris i afegint alguns elements de l’organització (empreses).

És per aquest motiu que juntament amb les dades de 2016 s’adjunten també el resultats de model de costs 2015 homogeneïtzat (2015-H) que inclou els resultats de 2015 amb el canvis introduïts  al model de 2016, amb la intenció de poder fer comparables aquests dos exercicis.

Finalment també com a conseqüència d’aquests canvis metodològics els indicadors de costos unitaris apareixen en un document a banda que permet mostrar aquests resultats des de una doble vessant els costos unitaris dins de l’organització i els costos unitaris per activitat.

 
 Document de suport: 

 

Informes dels costos dels Processos (01..13) i els Districtes (11)

  Corporatius 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Informe corporatiu

Indicadors

  Processos 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01 Urbanisme

02 Medi Ambient i Serveis Urbans

03 Drets Socials
04 Esports
05 Mobilitat
06 Guardia Urbana
07 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
08 Ensenyament
09 Cultura
10 Promoció Econòmica

12 Infraestructures i Coordinació Urbana

13 Habitatge
  11 Districtes 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01 Ciutat Vella
02 Eixample
03 Sants-Montjuïc
04 Les Corts
05 Sarrià-Sant Gervasi
06 Gràcia
07 Horta-Guinardó
08 Nou Barris
09 Sant Andreu
10 Sant Martí