Com s'executa?

A partir del dia 1 de gener de cada any s’inicia la fase d’execució del pressupost, tant es tracti d’un pressupost aprovat definitivament com d’un pressupost prorrogat.

La fase d’execució del pressupost és aquella en què al llarg de l’any pressupostari (de l’1 de gener a 31 de desembre) es van obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les despeses pressupostades. Durant aquesta fase es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses envers allò aprovat inicialment en el pressupost (pressupost inicial), donant lloc a allò que es coneix com a pressupost definitiu. Les modificacions que es poden produir en el pressupost responen a unes tipologies i elements definits concretament per la normativa d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària.

Durant la fase d’execució es duen a terme els controls necessaris a fi de poder verificar (i dur a terme mesures correctores si escau) el compliment dels objectius financers del pressupost i de la programació d’actuacions i projectes prevista.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formulen els comptes anuals de l’Ajuntament (Compte General) i es realitzen els informes financers anuals.

 

Per més informació vegeu l'apartat Conceptes bàsics del pressupost.

Per més informació vegeu l’apartat Execució del Pressupost.

Per més informació vegeu l’apartat Comptes generals i informes financers.