Fons Europeus

FONS NEXT GENERATION EU

L’estratègia de Barcelona davant els Next Generation EU (NGEU) representa la resposta de la ciutat a la crisi provocada per la Covid-19 i, al mateix temps, a l’oportunitat que el Pla de Recuperació ens brinda de treballar per construir l’Europa del futur.

Barcelona es planteja dur a terme un canvi integral que li permeti esdevenir una ciutat més resilient davant futures crisis, apostant per la transició energètica i ecològica, la transició digital i la cohesió social.

L’Ajuntament de Barcelona articula la seva resposta al voltant de set eixos estratègics que han de permetre seguir treballant per una Barcelona capdavantera, resilient i amb un futur sostenible.

Aquests set eixos estratègics són els que s’anomenen a continuació:

 • impuls de l’economia local
 • impuls de la mobilitat sostenible
 • assoliment d’una transició digital justa
 • transició responsable cap a un model d’energies renovables i de rehabilitació sostenible
 • enfortiment del sistema d’innovació i d’investigació i coneixement
 • desplegament d’infraestructures sanitàries i socials
 • recuperació de la natura a la ciutat

PROJECTES DEL PLA DE RECUPERACIÓ, RESILIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ (PRTR) EN EXECUCIÓ:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Concesió directa de subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el àmbit de la inlcusió social 9.319.398€ Govern Espanyol Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 2021

Subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per la inclusió sociolaboral de persones beneficiàries de l’Ingrès Mínim Vital

El projecte consisteix en la creació d'un dispositiu d'entrada única (one-stop-approach) que ajudi al desenvolupament d'itineraris de polítiques actives adequats a cada perfil de persona (en una visió multidimensional i atenció multi professional). En combinació amb la prestació econòmica de l’Ingrés Mínim Vital, aquest model d ́intervenció pretén enfortir la inclusió sociolaboral de les 1.000 persones participants, posant èmfasi en el reforç dels enllaços relacionals i comunitaris perquè la inclusió no respongui únicament a l’accés al mercat laboral i la garantia d’ingressos. A banda dels itineraris d'inclusió a realitzar per part de les persones participants hi haurà un acompanyament social individualitzat i accions diriges a fomentar la  participació comunitària.

 • Actuació 1: SELECCIÓ DE LA POBLACIÓ PARTICIPANT I AVALUACIÓ: Anàlisi de les dades dels beneficiaris de l’IMV i acotació del perfil de la població diana; Selecció del grup de tractament i del grup de control; Enquesta de base o ex-ante
 • Actuació 2: DISSENY GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I GOVERNANÇA DEL PROJECTE: Definició del sistema de monitoreig i d’intercanvi d’informació; Definició de l’estratègia de comunicació; Selecció de l’equip social
 • Actuació 3: DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: DISPOSTIU D’ENTRADA ÚNICA I ACTIVITATS D’INCLUSIÓ: Disseny del dispositiu d’entrada única; Disseny de les activitats d’inclusió; Disseny del procés d’adhesió al programa dels participants
 • Actuació 4: IMPLEMENTACIÓ DEL DISPOSTIU D’ENTRADA ÚNICA I DE LES ACTIVITATS D’INCLUSIÓ (TREBALL AMB EL GRUP DE TRACTAMENT): Comunicació i sessions informatives amb els participants; Dispositiu d’entrada única; Selecció d’una mostra de casos per activitats de participació comunitària i emprenedoria; Inici de les activitats
 • Actuació 5: MONITOREIG I AVALUACIÓ: Avaluació qualitativa i quantitativa

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització 8.162.229,60€ Govern Espanyol Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Economia, recursos i promoció econòmica 2021

Projecte de revitalització econòmica dels mercats i comerços de proximitat (PIMES) de la ciutat de Barcelona

Es va presentar un projecte de rehabilitació econòmica dels mercats i comerços de proximitat (PIMES) de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte inclou actuacions com dotar als mercats i establiments comercials de les eines necessàries per ser competitius en entorns digitals, transformar els punts de venta dels establiments, actuacions de sensibilització, formació i assessorament empresarial, actuacions en l’àmbit de la sostenibilitat i promoció de l’economia circular, i altres actuacions complementaries com la instal·lació de fibra òptica o la millora de la imatge de marca del mercats municipals.

 • A2- Market place dels mercats municipals
 • A2- Instal·lació i manteniment de pantalles TV (CMS) als mercats
 • A3- Accions publicitàries entorn digital als mercats municipals
 • A4- Cens de locals
 • A5- Instal·lació de punts de recollida (food lockers) als mercats
 • A6- Construcció del mercat provisional d'Horta
 • A7- Obres de reforma mercat del Besòs
 • A8- Intervencions de millores a diversos mercats municipals.
 • A9- Adequació locals de Ciutat Vella dins del Pla de Barri
 • A10- Pla d'adequació de locals adquirits per l'Ajuntament de Barcelona
 • A11- Renovació de la zona de majoristes del punt verd de Mercabarna
 • A12- Renovació de la zona de detallistes del punt verd de Mercabarna
 • A13- Pla d'acció per a la reducció de plàstics i seguiment del pla de sostenibilitat de l'IMMB
 • A14- Instal·lació punts de recàrrega
 • A15- Programa Comerç a Punt-Reactivació
 • A16- Oficina de Locals a Planta Baixa (LPB)
 • A17- Instal·lació Fibra òptica mercats
 • A18- Senyalètica i imatge de marca mercats municipals

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà 74.888.166,98€ Govern Espanyol Secretària General de Transports i Mobilitat Ecologia Urbana 2021

Impuls a la mobilitat sostenible i segura en la ZBE de Barcelona

Es pretén aconseguir una millora en la qualitat de l' aire, la reducció del soroll en els entorns urbans, l' impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures adreçades al propi teixit de la ciutat i les seves infraestructures, així com la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità. S' han presentat les actuacions següents:

 • Control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
 • Ampliació de la xarxa de carrils bici.
 • Millora de l'accessibilitat vertical als barris de muntanya (ascensors i escales).
 • Supermanzanas. Adequació d' espais urbans per a la implementació de zones i itineraris per a vianants i millora de l' accessibilitat.
 • Reducció de la capacitat viària en els eixos d'accés a la ciutat (Meridiana).
 • Barcelona Ciutat 30. Actuacions per calmar el trànsit rodat.
 • Electrificació del transport públic (compra de vehicles).
 • Digitalització dels serveis de mobilitat (Aplicacions SMOU i SPRO).

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals 6.084.141,72€ Govern Espanyol Ministeri de Política Territorial Agenda 2030, Transició Digital i Esports 2021

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals

Projecte de transformació i modernització digital portat a terme mitjançant cinc projectes estratègics que inclouen “L’administració orientada a la ciutadania” que té l'objectiu d'assegurar la màxima accessibilitat dels serveis públics en els canals digitals, “Operacions intel·ligents” que persegueix la transformació digital de l'Ajuntament millorant els processos de gestió i tramitació interns, el Govern de la dada mitjançant el qual s'implementarà un Portal de Dades amb la finalitat d'integrar diferents fonts de dades, les Infraestructures intel·ligents que adaptarà l'entorn de treball del personal municipal a una administració digital modernitzada i per últim la Ciberseguretat, que implica la implantació d’eines i metodologies com "Risc i Compliment (GRC) en matèria de Ciberseguretat", el Centre d'Operacions de Seguretat i Oficina de Serveis Avançats de Telecomunicacions, la Implantació d'un Nou Sistema de Control d'Accés a la Xarxa Corporativa (NAC) i millores en la resposta a incidents de seguretat.

 • Línia 1: Administració orientada a la ciutadania
 • Línia 2: Operacions intel·ligents: Increment de l'eficiència en els serveis i els processos
 • Línia 3: Govern de la dada: Portal Barcelona Dades
 • Línia 4: Projecte d'adequació de l'entorn del treballador municipal
 • Línia 5: Reforç de les estructures de Ciber-Defensa de l'entorn Digital

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any

Gestió de les subvencions en el marc dels programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial

42.541.956€ Govern Espanyol Agencia Habitatge de Catalunya Consorci Habitatge de Barcelona 2021

Gestió de les subvencions en el marc dels programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial

Transferències de crèdit acordades mitjançant conveni efectuades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (fons provinents del MITMA) a favor del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió de les subvencions en el territori del municipi de Barcelona dels programes d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri; de recolzament a les oficines de rehabilitació; de rehabilitació a nivell d’edifici; de millora de l’eficiència energètica en habitatges; i d’ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació que s’emparen en el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre.

Correspon al Consorci, a través de les seves convocatòries respectives, la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts, així com la gestió de l'abonament de les subvencions.

 • Actuació 1: Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 • Actuació 2: Programa de recolzament a les oficines de rehabilitació.
 • Actuació 3: Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
 • Actuació 4: Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 • Actuació 5: Programa d’ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Objectiu a assolir en el 4rt trimestre de 2023: 5.845 Actuacions (habitatges únics) en Barcelona ciutat (23,23% sobre el total de Catalunya)

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any

Software de monitorització i gestió de la recarrega de vehicles a la ciutat de Barcelona

48.000€ Govern Espanyol Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia B:SM 2021

Software de monitorització i gestió de la recarrega de vehicles a la ciutat de Barcelona

El 2019 B:SM va implantar un sistema fet a mida per tal de gestionar la xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric d’Endolla, ja que en aquell temps no hi havia una eina que encaixés amb les necessitats operatives. Durant aquests anys el sector de la electromobilitat ha experimentat un creixement important en quant a nombre de punts, usuaris, nombre de recàrregues, funcionalitats, etc. Aquesta conjuntura genera una saturació del programari actual i un augment de costos, encarint cada cop més la solució feta a mida per a B:SM i augmentant-ne la complexitat.

Per aquests motius, es planteja el desenvolupament d'un nou sistema central més estandarditzat que permeti millorar la gestió i el monitoratge dels punts de recàrrega operats per B:SM. Aquesta nova eina s'haurà d'integrar amb els punts de recàrrega actuals, l'aplicació SMOU i el facturador Business Central (BC). En un futur, també s'integrarà amb la solució de gestió d'energia dels aparcaments per possibilitar la càrrega intel·ligent.

 • Disseny i desenvolupament d'un nou sistema de gestió i monitorització dels punts de recàrrega de vehicle elèctric i integració amb SMOU
 • Desenvolupament d'un nou sistema i integració amb Business Central
 • Integració pel protocol OCPI, per a cada nou client
 • Posada en marxa del sistema de gestió de punts
 • Creació d'entorns de prova (desenvolupament, pre-producció i producció)
 • Definició i elaboració de desenvolupaments a mida, informes i dashboards
 • Configuració del sistema, migració de punts, usuaris i realització de formacions
 • Networking
 • Creació de la VPN site to site i manteniment

Socis:

FONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020

La construcció d’un espai comú és una de les prioritats de la integració europea, des de la cohesió i convergència de les regions que componen Europa. Els fons estructurals i d’inversió europeus financen projectes que reforcen aquesta cohesió econòmica, social i territorial i impulsen el creixement sostenible, intel·ligent i integrador del conjunt de la Unió Europea (UE).

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l’instrument principal de la Unió Europea per impulsar aquesta política de cohesió. Conjuntament amb el Fons Social Europeu (FSE) constitueixen els Fons Estructurals, adreçats a invertir en la reestructuració econòmica de la UE i a reduir les desigualtats entre les regions europees.

Les inversions finançades amb el FEDER promouen una Europa més intel·ligent, més verda, més connectada, més social i més propera a la ciutadania.

Amb el finançament del FEDER, la Unió Europea també promou la cooperació territorial interna, entre regions i països.

PROGRAMACIÓ

El Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 s'emmarca en el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell i, especialment, en l'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020, el document estratègic que defineix les prioritats d'inversió a l'Estat.

L'autoritat de gestió del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 és el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. La Direcció General de Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya actua com a organisme intermedi descentralitzat, amb la funció delegada de coordinació del Programa.

GESTIÓ

La Direcció General de Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya és la unitat responsable de la gestió del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.

En compliment de l’article 125.4c del Reglament (UE) 1303/2013, es faciliten els canals de comunicació de sospita de frau o d’irregularitats en el marc de les actuacions cofinançades a través del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

Per a més informació sobre mesures antifrau, consulteu els enllaços següents:

AVALUACIÓ

L'avaluació del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es fa d'acord amb el Pla d'avaluació específic del Programa operatiu del FEDER 2014-2020. Aquest Pla estableix els criteris i procediments amb què l'autoritat de gestió i els organismes intermedis del FEDER han de mesurar els resultats i el grau d'assoliment dels objectius dels programes.

COMUNICACIÓ

Descarrega Imatge grafica i Manuals de comunicació PO 2014-2020 FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Ajuntament de Barcelona

Fons FEDER: EDUSI (Estratègia Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat)

Projecte finançat: Desenvolupament urbà sostenible de l’Eix Besòs

Aquest projecte té per objectiu millorar els indicadors de desigualtat social i urbana als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes , Trinitat Nova, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Maresme-Besòs, amb una població potencialment beneficiària de 114.014 habitants.

La iniciativa planteja donar solució als reptes següents:

 • Reptes econòmics: equilibrar les rendes familiars, reduir la taxa d'atur, generar activitat comercial.
 • Reptes ambientals: crear un espai de qualitat ambiental i patrimonial al Besòs, disminuir l'ús del vehicle privat (17% en el repartiment modal), aconseguir que més empreses revalorin els seus residus.
 • Reptes socials: disminuir el fracàs i l’abandonament escolar, disminuir el nombre de persones en risc d'exclusió social, augmentar el nombre de persones que practiquen esports.
 • Reptes del canvi demogràfic: augmentar el nombre de persones ateses per teleassistència i altres programes, augmentar el nombre de persones connectades a internet.
 • Reptes del canvi climàtic: augmentar la resiliència enfront del canvi climàtic.

Té una durada prevista de quatre anys i es finança a parts iguals entre la UE i l’Ajuntament de Barcelona, amb un pressupost d’inversió total de 30 milions d’euros.

Programa Gestor operatiu Projecte Responsables Pressupost/Subvenció
Crecimiento Sostenible Ministerio Hacienda y Función Pública EDUSI (Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible) Projecte Franja Besòs Ecologia Urbana 30 M € / 15 M €

Conveni RIS3CAT

L’Ajuntament de Barcelona va signar al novembre del 2015 un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per executar operacions dins l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), cofinançades a través del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020.

Programa Gestor Operatiu Projecte Responsable Pressupost/Subvenció
PO FEDER Catalunya 2014-2020 Generalitat Conveni RIS3CAT Ajuntament 80 M € / 40 M €

El conveni cofinança diferents activitats enquadrades dins tres programes de treball:

Programa Imports Conveni Subvenció FEDER
1. Ecosistema emprenedor i innovador per al desenvolupament econòmic 35.000.000 € 17.500.000 €
2. Iniciativa ciutats intel·ligents per al desenvolupament dels serveis públics urbans 35.000.000 € 17.500.000 €
3. Compra pública innovadora – Open Challenge 10.000.000 € 5.000.000 €
SUB-TOTAL 80.000.000 € 40.000.000 €

L’Ajuntament de Barcelona treballa per, a través de les seves diferents àrees i mitjans propis, proposar diferents actuacions perquè formin part de l’execució dels Fons Europeus a Catalunya.

Actuacions aprovades/en execució Programa Executor Total
Millora teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona 1 BASA 4.666.816,32 €
Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació 1 BASA 4.293.114,49 €
Digitalització de serveis públics 1 BASA 1.410.055,87 €
Desenvolupament del CityOS de Barcelona 2 IMI 1.028.719,00 €
Serveis d’atenció primària i urgències 2 IMI 1.191.840,97 €
Serveis promoció autonomia personal i gent gran 2 IMI 1.516.895,61 €
Plataforma de Gestió reg intel·ligent 2 EU 310.526,39 €
Nou sistema de telecontrol de Fonts Ornamentals 2 EU 160.330,58 €
SUB-TOTAL APROVAT GENERALITAT     14.578.299,24 €

Enllaços d'interès:

Descarrega Imatge gràfica i Manuals de comunicació PO 2014-2020 FEDER

FONS DE GESTIÓ DIRECTA

UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)

Projecte finançat: B-MINCOME

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea B-MINCOME Drets Socials 6.067.610,51 € / 4.854.088,41 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.

B-MINCOME és el projecte guanyador presentat per l’Ajuntament de Barcelona, liderat per l’Àrea de Drets Socials. Té com a objectiu analitzar com es pot garantir que totes les persones residents a la ciutat disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, i parteix de la premissa que el sistema d’ajuts actual és insuficient per assolir aquesta finalitat.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

Projecte finançat: GBG_AS2C

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea Refugis Climàtics Escoles Ecologia Urbana 4.997.462,20 € / 3.997.969,76 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.

El projecte GBG_AS2C abordarà els efectes de la calor de l'illa a la ciutat de Barcelona i prepararà la ciutat per fer front a temperatures cada cop més altes a l'estiu, transformant 10 escoles pilot en refugis climàtics.

Tenint en compte el seu baix grau d'adaptació a la calor, però també la seva distribució espacial a tota la ciutat i el seu gran nivell de penetració dins de les comunitats, les escoles són espais rellevants per adaptar la ciutat al canvi climàtic en benefici de tots. El projecte implementarà un paquet de mesures dissenyat a través d'un procés participatiu, que introduirà blaus (parcs aquàtics), verds (parcs de joc verdosos) i grisos (tradicionals) a les escoles per convertir-los en refugis climàtics, no només per als estudiants, sinó també per als campaments escolars d'estiu i per a tots els ciutadans fora de l'horari escolar, com un lloc d'oci refrescant i ombrejat. Paral·lelament, s'adoptarà un projecte educatiu de canvi climàtic per contribuir a la conscienciació del canvi climàtic, inclosa la participació de nens i professionals de l'escola en el procés d'avaluació de la salut.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

 

HORIZON 2020

 

Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE.

ERASMUS+

Programa de la UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa.

REC

Programa Drets, Igualtat i Ciutadania

Enllaços d'interès: