Compte de resultats

L'Ajuntament de Barcelona s'orienta envers la definició i acompliment d'objectius financers del Compte de Resultats (en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)), a fi de garantir el rigor i la prudència i la solvència i sostenibilitat financera de la institució. En el present apartat del web podràs consultar les previsions actualitzades del Compte de Resultats per a l'exercici vigent, d'acord amb l'informe signat per l'Interventor, així com la documentació relativa als informes i comptes anuals, l'endeutament, els ràtings i la informació sobre el pagaments a empreses proveïdores (compliment de la mesura de pagament a 30 dies).

 

Per més informació, consultar els indicadors de transparència pressupostària relatius a la posició pressupostària i les sèries estadístiques relatives a resultat, ingressos i despeses en termes SEC.

El Compte de resultats de l'Ajuntament de Barcelona, el qual es troba en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), mostra els principals resultats financers de l'exercici, on hi cal destacar els següents 3 resultats:

  • Resultat anual (Capacitat/Necessitat de Finançament (CNF)): la CNF és el concepte equivalent al superàvit o dèficit del pressupost en termes del Sistema Europeu de Comptes. És el resultat de la diferència entre els ingressos no financers (ingressos corrents més ingressos de capital) i les despeses no financeres (despeses corrents més despeses de capital) per a un any concret.

    Una CNF positiva significa un superàvit i, per tant, una capacitat de finançament de l'administració (capacitat de finançar pròpiament les seves despeses no financeres amb els seus ingressos no financers), mentre que una CNF negativa significa un dèficit, i per tant, una necessitat de finançament (necessitat d'acudir als mercats financers per a finançar el desequilibri entre els ingressos i les despeses no financeres).
  • Excedent / (Dèficit) de finançament anual: Representa la suma dels resultats obtinguts de Capacitat/Necessitat de Finançament (CNF) (ingressos no financers menys despeses no financeres) i d’operacions financeres netes (ingressos financers menys despeses financeres). Mostra l'excedent/manca de els recursos totals (financers i no financers) generats en un any.