Com s'elabora i s'aprova?

El pressupost l'elabora l'equip de Govern (projecte de pressupost) i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.

En cas no aprovació definitiva del pressupost abans del 31 de desembre, es prorroguen de forma automàtica els comptes del darrer exercici aprovat de forma definitiva (incloent alguns ajustos definits per la normativa).

Procés d’elaboració del projecte de pressupost

L'elaboració del pressupost anual de Barcelona es basa en l'aplicació del model de Pressupost Executiu (vinculació de l'assignació i ús dels recursos amb l'estratègia) i s’emmarca dins d’un marc financer a mig termini, iniciant-se amb la realització de les previsions dels ingressos municipals (d'acord amb les ordenances fiscals a aprovar) i la determinació del volum màxim de despeses en què pot incórrer l'Ajuntament, a fi de poder complir amb la normativa i objectius relatius a l'estabilitat pressupostària i amb els objectius financers propis. Amb aquest màxim de despeses i els objectius financers fixats, es delimiten els volums màxims pel que fa a despeses corrents i despesa de capital (inversions).

Les despeses de capital s’assignen als diferents projectes d'inversió d'acord amb les prioritats estratègiques del Govern dins la programació pluriennal d'aquestes (Programa d'Inversions Municipals).

La pressupostació dels ingressos i despeses financeres es realitza tenint en compte el marc financer i les necessitats de finançament i operacions financeres a realitzar per part de l'Ajuntament.

Pel que fa a la despesa corrent, d'acord amb les prioritats definides per l'equip de Govern, s'assignen topalls de despesa per a les diferents unitats orgàniques de què es composa l'Ajuntament. Aquestes unitats realitzen les seves propostes d'assignació de recursos als seus programes i projectes d'acord amb els topalls indicats. Posteriorment es revisen les propostes d'assignació de recursos formulades i es realitzen els darrers ajustos a fi que les assignacions responguin a les prioritats i objectius determinats per l'equip de Govern.

Ja realitzades les assignacions pressupostàries finals, es concreta el projecte de pressupostos, s'elabora la documentació que acompanyarà aquest i es realitza la posterior presentació.

 

Més informació

 

Per més informació vegeu l'apartat Conceptes bàsics del pressupost.