Indicadors de transparència pressupostària

En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament. Com a indicadors es faciliten tant els definits per l'organització, "Transparencia Internacional España", com altres d'addicionals.

Documents

  • Indicadors de transparència pressupostària i financera:  (PDF) -  (XLSX) -  (CSV)

Gràfics i infografies dels indicadors