Estalvi brut (Ingressos corrents - Despeses corrents)

Estalvi brut: (PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)