A què es destinen les despeses?

En els següents gràfics es mostra la distribució percentual de les despeses totals i de les despeses corrents de l’Ajuntament, segons la seva naturalesa econòmica i segons polítiques de despesa (segon nivell de desglossament de la classificació per programes) respectivament.

Despeses totals segons la seva naturalesa econòmica