Pressupostos consolidats

Els pressupostos consolidats són aquells que agrupen i donen una visió de conjunt o agrupada dels ingressos i despeses gestionades per part de l’Ajuntament i les seves entitats. Per a la formulació del pressupost consolidat, s’homogenitzen i agrupen els ingressos i despeses de l’Ajuntament i les entitats del corresponent perímetre (pressupost agregat), i posteriorment s’eliminen del càlcul les transferències internes (entre l’Ajuntament i les entitats) per obtenir els ingressos i despeses en termes consolidats. D’acord amb l’actual normativa, existeixen diversos perímetres de consolidació (és a dir, criteris per a concretar quines entitats formen part del pressupost consolidat).

Dades dels Pressupostos Consolidats:

- Segons la Llei reguladora d’Hisendes Locals, pressupost inicial (XLSX)

- Segons la normativa en estabilitat pressupostària (LGEP i LOEPSF), pressupost inicial (XLSX)