Planificació i programació econòmica-pressupostària

La planificació i programació econòmica-pressupostària suposa el full de ruta a mitjà termini de les finances de l'Ajuntament de Barcelona, dins del qual s'emmarquen i es concreten els pressupostos anuals. Com a principals eines de planificació i programació pressupostària, l'Ajuntament de Barcelona compta amb els escenaris econòmics i financers a mitjà termini i el Programa d'Inversions Municipals (PIM).

Marc Financer a mitjà termini

 

Programa d'inversions municipal

Anys anteriors

 

Pla Econòmic-Financer segons la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera