Resultats i Infomes Financers

Compte de resultats

Compte de resultats

En aquest apartat pots consultar el Compte de Resultats de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

Comptes generals i informes financers

Comptes generals i informes financers

En el present apartat es poden consultar els principals documents de balanç i síntesi anual de l'estat de les finances municipals; aquests són principalment el Compte general i els informes anuals.

Endeutament

Endeutament

En el present apartat s'exposa la documentació relativa a l'estat i l'evolució del deute de l'Ajuntament de Barcelona.

Informe sobre el deute pendent de cobrament de la Generalitat

Informe sobre el deute pendent de cobrament de la Generalitat

Informes sobre l’estat del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona que inclou els deutes vençuts, els no vençuts i els no reconeguts però acordats per conveni.

Informació sobre pagament a empreses proveïdores

Informació sobre pagament a empreses proveïdores

El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament de Barcelona a les seves empreses proveïdores.

Ràtings

Ràtings

Aquest apartat comprèn la informació relativa a la qualificació creditícia de l'Ajuntament de Barcelona feta per les principals agències de qualificació o ràting.