Cost efectiu

El 6 de novembre de 2014 va ser aprovada l’Ordre HAP/2705/2014, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals i on diu que les Entitats Locals remetran abans de l’1 de novembre el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) i els derivats de l’exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril), corresponents a l’exercici anterior.

Excepcionalment, la informació corresponent al 2013 la va publicar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans de l’1 de desembre de 2014. La informació corresponent a l’exercici 2013 no s’inclou en aquest apartat, ja que únicament contempla la liquidació pressupostària de l’Ajuntament, en aquest exercici, segons les diferents àrees de despesa. El càlcul per a posteriors exercicis el realitza l’Ajuntament, es comunica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i es publica en aquest apartat del web.

Per una altra banda, abans de l’entrada en vigor del cost efectiu l’Ajuntament de Barcelona facilitava la informació corresponent a la Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals i del grau d’acompliment d’objectius. Aquí es poden trobar totes les dades disponibles a l'Ajuntament relacionades amb els costos reals dels serveis d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), la qual forma part del Compte General de l’Ajuntament.

Cal dir que el mètode emprat pel càlcul de costos en relació a la informació mostrada en la Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals és el del sistema de costos parcials, assignant els costos directes pressupostaris associats als diferents programes pressupostaris que conformen cada servei públic. En el càlcul del cost efectiu s’afegeixen els costos indirectes dels programes pressupostaris associats a la prestació d’un determinat servei, però no s’inclouen el costos indirectes associats a la estructura de l’organització, que si que considera  el model de costos ABC del propi Ajuntament, que s’adjunta en el enllaç.