Sagrada Família

Vista aèria de la Sagrada Família

La Sagrada Família es va començar a construir al 1882, fa gairebé 140 anys,  i està previst que l’obra arquitectònica s’acabi al 2026, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.  

Aquesta icona de la ciutat rep  anualment 18 milions de visitants  i genera un gran impacte  en la vida del barri: gran concentració  de visitants,  densificació de  terrasses  i d’establiments comercials orientats als turistes, sobreocupació dels espais públics d’ús veïnal, forta demanda de mobilitat.

L’octubre de l’any 2018 la Fundació del Temple de la Sagrada Família i l’Ajuntament van signar un acord segons el qual la Basílica contribueix econòmicament amb 36 milions d’euros en 10 anys en els següents termes:  22 milions d’euros d'aportació al finançament del dèficit del transport públic;  4 milions € per finançar les obres de reurbanització de l’entorn de la Sagrada Família; 3,3 milions €  d'aportació per la neteja, vigilància i  despeses originades per la gran afluència de visitants  i, finalment,  7 milions € per millorar l’accessibilitat al Temple des del Metro. L’acord estableix, també,  la preceptiva tramitació de  llicència per les obres de la Sagrada Família, la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) i  del Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) que estableix els usos permesos del temple, l’aforament i altres qüestions.

 Així mateix, l’acord esmenta la creació d’una  comissió de treball (amb participació veïnal) un cop tramitades i concedides les llicències i modificacions urbanístiques,   per estudiar les solucions necessàries per a la finalització del projecte de construcció.

Per això,amb un esperit constructiu entre opinions i interessos que poden ser contraposats, el dia 5 de març de 2020 es va constituir el grup de treball que té per objectiu  definir l’encaix  del Temple amb l’entorn. Compta amb la implicació i corresponsabilitat de la Fundació del Temple, de l’Ajuntament i també amb la participació d’experts, entitats veïnals, comercials i associatives, això com la presencia del col·lectiu d’afectats d’habitatges. El projecte preveu la construcció d’una gran escalinata per accedir a la  façana de la Glòria, les obres de la qual acabaran l’any 2023,  que comportaria l’expropiació d’un gran nombre d’habitatges i locals.

Les premisses que regeixen el debat i el procés participatiu que s’inicia es concreten en:

  • Garantir el dret a l’habitatge
  • Millorar les dotacions del barri
  • Reduir els impactes negatius del turisme
  • Definir el final de les obres

 

Documentació: