Canals d'atenció

Notificació electrònica

Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

Gestió

La gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquesta taxa la fa el Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda, a partir de la declaració que les empreses explotadores han de presentar abans del dia 28 de febrer de cada any, en relació a l'import dels ingresos bruts facturats corresponents al període impositiu de l'any anterior.

  • Nombre total de línies prepagament i postpagament dels abonats en tot el territori estatal
  • Nombre total de línies prepagament i postpagament dels abonats amb domicili en el terme municipal de Barcelona
  • Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot el territori estatal

Més informació a l'ordenança fiscal 3.16 reguladora de la taxa

Data d'actualització: 28/02/2019