Les persones interessades a participar en el Premi han de presentar una instància a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de la ciutat de Barcelona.

Aquesta instància ha d’incloure almenys:

  • El títol de l’obra i el seu lema.
  • Les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i edat).
  • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, treball o estudis).
  • Una declaració responsable conforme la persona o persones que presenten l’obra estan al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, d’acord amb allò que estableix l’art. 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • L’autorització a l’Ajuntament per usar la imatge de la persona que presenta l’obra en el context de la participació en els actes i esdeveniments associats al Premi Jove de Còmic Sant Martí i per difondre-la en materials de promoció i difusió del Premi.
  • L’autorització a l’Ajuntament per difondre l’obra que presenten, en tots els formats i suports, per a la promoció i difusió del Premi.
  • L’acceptació de les Bases particulars

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

  • L’obra, en qualsevol dels format admesos per les presents bases particulars, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora.
  • Una fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i de la persona que la representi, si escau, o, si no en disposés, del llibre de família complet.

Si les persones concursants són menors de 18 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.

Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una instància individualitzada i que en nomenin una com a representant. De l’obra col·lectiva només cal presentar una còpia, al títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 18 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en les bases particulars.