Avancem cap a una economia orientada a totes les persones, que situa la vida quotidiana i la reorganització dels temps en el centre. Per això, estem treballant amb instruments governamentals fonamentals per a una redistribució equitativa dels recursos econòmics.

D’una banda, analitzem les despeses i els ingressos municipals i, per tant, incorporem la perspectiva de gènere al pressupost i també a la fiscalitat municipal (ordenances fiscals, entre d’altres) i als preus públics.

D’altra banda, des del 2016 l’Ajuntament de Barcelona incorpora clàusules d’igualtat de gènere en la contractació municipal (com la Guia de contractació pública social). Això significa que les empreses que tenen una relació laboral amb el consistori han de complir una sèrie de condicions que garanteixin la igualtat de tracte i oportunitats de les dones en el seu funcionament intern. L’Ajuntament és un dels principals ens contractants de la ciutat, fet que determina la rellevància d’aquesta mesura per combatre les desigualtats de gènere en el mercat de treball.

A més, la convocatòria de subvencions municipals permet que les entitats obtinguin recursos públics per materialitzar els seus projectes. Actualment, entre els criteris de valoració de les propostes presentades s’inclou la incorporació de la perspectiva de gènere, tant en el funcionament de les entitats com en els projectes subvencionats. Es potencia així que les entitats actuïn com a aliades en l’objectiu d’assolir la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona també lluitem contra la feminització de la pobresa i la precarietat amb projectes innovadors com el que fem als barris de Sants Centre, el Carmel, el Bon Pastor i la Verneda. I també amb suport econòmic per a les persones més vulnerables, com per exemple els ajuts al pagament de l’IBI (vegeu el document Ajuts al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI): anàlisi de dades 2017 des de la perspectiva de gènere).

Així mateix, només garantint un mercat laboral sense desigualtats ni discriminacions de gènere podrem assolir una ciutat justa i equitativa. Per això, l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona, EOB 2016-2020  treballa també des de la perspectiva de gènere. 

Mostra’n menys

La distribució dels recursos econòmics entre dones i homes és un dels criteris fonamentals que ens indica fins a quin punt una societat és equitativa o no en termes de gènere. Per tant, per garantir que els pressupostos afavoreixen l’equitat, cal revisar la despesa, els ingressos públics i el procés pressupostari des d’una perspectiva de gènere (l’informe d’impacte de gènere del pressupost del 2018 de l’Ajuntament de Barcelona n’és un exemple).

Enllaços relacionats

S’elaboren informes d’impacte de gènere de les ordenances fiscals per conèixer si la política fiscal de l’Ajuntament de Barcelona té incidència en la igualtat de gènere, si l’augmenta o si la disminueix.

Enllaços relacionats

S’elaboren informes d’impacte de gènere dels preus públics de l’Ajuntament amb l’objectiu d’identificar, prevenir i corregir la producció, manteniment o increment de les desigualtats de gènere.

Enllaços relacionats