Informació al ciutadà

L'Ajuntament de Barcelona duu a terme la senyalització de la vegetació que és objecte de tractament per al control de plagues, d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu, que fixa l'obligatorietat de senyalitzar la realització de tractaments fitosanitaris en la vegetació ubicada a la via pública.

I recordeu: esteu atents a la senyalització que amb la preceptiva antelació us advertirà, els dies previs, al tractament sobre l’arbrat. Durant la realització de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesi química o per atomització es restringeix temporalment el pas de vianants amb tancaments a la via pública per evitar molèsties.

Les empreses que realitzen tractaments fitosanitaris han d’estar obligatòriament inscrites al “Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas”, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya, (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al “Registro Oficial de Productors i Operadors (ROPO)", Reial Decret 1311/2012 del 14 de setembre quan sigui possible fer-ho dins l’àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial Decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la Lluita Integrada de Plagues.

Consulta aquí els tractaments previstos a la vegetació (per mesos/districtes):

Tractaments a la Vegetació - 2023:

Tractaments de Desinfecció de les Àrees de Gossos - 2023:

Hiistòric de tractaments: