Informes i estudis de la realitat juvenil de Barcelona

Enquesta a la Joventut de Barcelona

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 és la darrera edició d’una enquesta específica sobre la població jove de la ciutat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Des de la primera edició, l’any 1992, i de forma quinquennal, ha esdevingut una eina de referència per conèixer la realitat juvenil de la ciutat de Barcelona per a responsables i professionals en joventut, la comunitat investigadora, les entitats juvenils i per al conjunt de la ciutadania. 

Retrat i tendències dels i les joves a Barcelona i als seus districtes

Les següents fitxes, elaborades pel PRISMA - Observatori de la joventut, analitzen els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys de la ciutat i dels seus deu districtes.

Sota cada fitxa també s'hi poden trobar infografies que les sintetitzen visualment.  

La font principal de les dades és la lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2021.