Informes i estudis de la realitat juvenil de Barcelona

Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 és la darrera edició d’una enquesta específica sobre la població jove de la ciutat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Des de la primera edició, l’any 1992, i de forma quinquennal, ha esdevingut una eina de referència per conèixer la realitat juvenil de la ciutat de Barcelona per a responsables i professionals en joventut, la comunitat investigadora, les entitats juvenils i per al conjunt de la ciutadania. 

Estat de la joventut a Barcelona

Recull d'informes integrals sobre la situació de la població jove a Barcelona, que analitzen els diversos àmbits de les seves vides.

L'Enquesta de joves de Barcelona es realitza de forma periòdica des de l'any 1992. Totes les dades i arxius respecte la darrera edició del 2015 es poden consultar aquí (informació inclosa al Registre municipal d'enquestes i estudis d'opinió).

La diagnosi inclosa al Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021, retrata de forma exhaustiva el col·lectiu jove de la ciutat incorporant, a més, moltes altres fonts de dades disponibles.

Retrat i tendències dels i les joves a Barcelona i als seus districtes

Les següents fitxes, elaborades pel PRISMA - Observatori de la joventut, analitzen els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys de la ciutat i dels seus deu districtes.

Sota cada fitxa també s'hi poden trobar infografies que les sintetitzen visualment.  

La font principal de les dades és la lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.