Realitat juvenil

L’adolescència i la joventut són etapes clau en el desenvolupament vital de les persones. Poder fer efectius els drets de ciutadania en aquesta etapa de canvis, és clau per a l’adquisició d’autonomia, per garantir la inclusió social i assegurar l’accés al benestar al llarg de la vida.

Les societats actuals estan caracteritzades per una creixent complexitat i fragmentació i, en el cas de les ciutats, cal afegir-hi el dinamisme i la diversitat pròpies del context urbà.

Tot això dibuixa una realitat juvenil condicionada per la incertesa i les dificultats, però també pels reptes i els projectes, fet que es tradueix en moltes formes d’esdevenir i ser jove, un mosaic heterogeni d’itineraris i identitats.

Les polítiques de joventut han d’estar fonamentades en un coneixement específic i profund d’aquesta realitat complexa del fet juvenil.

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 ha estat, des de la seva primera edició l’any 1992, un instrument bàsic en aquest sentit.

Des de 2017, a més, el Departament de Joventut compta amb el PRISMA - Observatori de la joventut, el qual ofereix un mostreig i actualització continua de les dades i les reflexions que expliquen la realitat dels i les joves, introduint també la perspectiva juvenil entre la resta d’agents que contribueixen a aquest objectiu.

Aquest coneixement no s’adreça només al conjunt de professionals que treballen en les polítiques, serveis i equipaments de joventut, sinó que és un objectiu prioritari posar-lo a l’abast de les persones joves i del conjunt de la ciutadania.

Així, en aquest apartat es poden trobar materials diversos, com Informes i estudis de la realitat juvenil de Barcelona.

 

Fotografia de la població jove de Barcelona

  • Segons el Padró Municipal a 1 de gener de 2018, hi ha 391.916 joves d’entre 16 i 35 anys a la ciutat, que representen el 24% de la població. El 50,6% són dones.
  • Des de l’any 2005 la població jove s’ha reduït en un 16%, però des de 2016 ha començat a recuperar-se, gràcies sobretot a l’arribada de joves d’entre 24 i 29 anys a la ciutat.
  • El 35% dels i les joves d’aquesta franja tenen nacionalitat estrangera. El 43% han nascut a l’estranger.
  • Segons l’Enquesta de joves de 2015, el 43% de la població jove de 15 a 34 anys treballa, el 29% estudia, el 16% combina feina i estudis, el 10% està a l’atur i el 3% es troba en altres situacions.