Realitat juvenil

L’adolescència i la joventut són etapes clau en el desenvolupament vital de les persones. Poder fer efectius els drets de ciutadania en aquesta etapa de canvis, és clau per a l’adquisició d’autonomia, per garantir la inclusió social i assegurar l’accés al benestar al llarg de la vida.

Les societats actuals estan caracteritzades per una creixent complexitat i fragmentació i, en el cas de les ciutats, cal afegir-hi el dinamisme i la diversitat pròpies del context urbà.

Tot això dibuixa una realitat juvenil condicionada per la incertesa i les dificultats, però també pels reptes i els projectes, fet que es tradueix en moltes formes d’esdevenir i ser jove, un mosaic heterogeni d’itineraris i identitats.

Les polítiques de joventut han d’estar fonamentades en un coneixement específic i profund d’aquesta realitat complexa del fet juvenil.

L’Enquesta de joves de Barcelona ha estat, des de la seva primera edició l’any 1992, un instrument bàsic en aquest sentit.

Des de 2017, a més, el Departament de Joventut compta amb el PRISMA - Observatori de la joventut, el qual ofereix un mostreig i actualització continua de les dades i les reflexions que expliquen la realitat dels i les joves, introduint també la perspectiva juvenil entre la resta d’agents que contribueixen a aquest objectiu.

Aquest coneixement no s’adreça només al conjunt de professionals que treballen en les polítiques, serveis i equipaments de joventut, sinó que és un objectiu prioritari posar-lo a l’abast de les persones joves i del conjunt de la ciutadania.

Així, en aquest apartat es poden trobar materials diversos, com reculls de dades, estudis i informes.

 

Fotografia de la població jove de Barcelona

  • Segons el Padró Municipal a 1 de gener de 2018, hi ha 391.916 joves d’entre 16 i 35 anys a la ciutat, que representen el 24% de la població. El 50,6% són dones.
  • Des de l’any 2005 la població jove s’ha reduït en un 16%, però des de 2016 ha començat a recuperar-se, gràcies sobretot a l’arribada de joves d’entre 24 i 29 anys a la ciutat.
  • El 35% dels i les joves d’aquesta franja tenen nacionalitat estrangera. El 43% han nascut a l’estranger.
  • Segons l’Enquesta de joves de 2015, el 43% de la població jove de 15 a 34 anys treballa, el 29% estudia, el 16% combina feina i estudis, el 10% està a l’atur i el 3% es troba en altres situacions.