Pla d’adolescència i joventut de Barcelona 2023-2030

El Pla d’adolescència i joventut 2023-2030 té la voluntat d’impulsar les polítiques públiques destinades a les persones d’entre 12 i 35 anys de la ciutat, que suposen gairebé mig milió, el 28'5 % de la població total.

 • Defineix 44 objectius dividits en 2 eixos: joventut protagonista i joventut cocreadora.
 • Posa l’èmfasi, entre altres àmbits, en l’educació, el treball, l’habitatge, la salut i el benestar, la cultura, la participació o l’emergència climàtica.
 • 8 principis rectors: transversalitat, perspectiva de gènere, interseccionalitat, territorialització, mirada jove, comunicació, innovació i millora contínua.
 • 3 eixos transversals al conjunt de les actuacions: la interseccionalitat, l’espai públic i la comunicació i informació.
 • Se sustenta en dades objectives de realitat juvenil: l’enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, i s’adapta a les condicions provocades per la pandèmia.
 • Ha comptat, en la seva construcció, amb la col·laboració de 850 joves que, a través de diferents processos com el Fòrum Jove BCN (2021), el Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona, el Youth Act! i el procés participatiu del mateix pla, han pogut fer propostes i dir-hi la seva.

El Pla #BCNJove2030 estableix un horitzó estable a set anys vista, amb objectius definits.

S’estableixen uns objectius permanents fins al 2030 que permetin tenir un rumb definit amb el qual s’alineïn tots els operadors i els agents implicats. L’aterratge d’aquests objectius en línies d’actuació concretes es realitzarà a través de dos Plans d’actuació quadriennals.

El pla d’actuacions 2023-2026

El Pla d’actuacions 2023-2026 incorpora un total de 190 línies d’actuació, de les quals 73 són noves, 52 seminoves i 65 de manteniment o permanents del pla anterior.

Algunes de les actuacions més destacades, per àmbits, són les següents:

 • Educació: impuls de l’FP dual i l’Escola de Segones Oportunitats, accions per fomentar vocacions científiques en les noies o incorporació de programes STEAM amb perspectiva de gènere.
 • Habitatge: promocions d’habitatge dotacional per a joves, ajuts per fomentar l’emancipació facilitant la compra de mobiliari o electrodomèstics i reserva del 30% de les adjudicacions de lloguer assequible i de dret de superfície a la població jove.
 • Salut i benestar: incorporació d’un programa d’educació emocional en totes les edats, accions per abordar la soledat no volguda en joves, accions per a la prevenció del suïcidi i programes de lleure saludable de “Barcelona, salut als barris”, adreçats a adolescents i joves en situacions de risc.
 • Cultura i oci: reconeixement de les diverses realitats d’oci i cultura juvenil i creació d’una taula d’oci jove per treballar la promoció de models d’oci alternatius.
 • Participació i acció comunitària: participació dels joves en els pressupostos participatius i organització d’un consell municipal anual per tractar temes relacionats amb els joves.
 • Esports: manteniment de la tarifa jove als CEM fins als 18 anys i campanyes de sensibilització contra la violència en espais esportius.
 • Emergència climàtica: promoció de l’alimentació sostenible i difusió i promoció dels serveis i dispositius municipals sobre la transició, l’estalvi i els drets energètics.

Seguiment i avaluació

La governança del Pla #BCNJove2030 està fonamentada en tres esferes: tècnica, jove i política.

 • L’esfera tècnica agrupa tots els departaments, àrees, unitats i agents públics que tenen vinculació amb el pla i tenen responsabilitats en la posada en pràctica d’accions.
 • L’esfera jove té la funció de vincular el desplegament del pla amb la població jove a través de dues vies: el moviment associatiu juvenil i les persones joves no associades.
 • L’esfera política és l’espai on es rendeixen comptes de l’execució del pla amb els grups municipals.

El pressupost anual total del Pla és de 84’7 milions d’euros.