Treball a distància

Depenent de la professió i de les funcions a realitzar, la presència física del treballador o treballadora a l'empresa no és imprescindible, o ho és només a temps parcial.

Així doncs, aquest/a pot exercir la seva feina només amb un ordinador i un mòbil amb accés a Internet, des de casa o bé des d'un centre amb l'equipament necessari, com un espai de "coworking" o un punt de la Xarxa de Telecentres de Catalunya.

Característiques del teletreball

Segons l’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball, aquest:

  • Podrà acordar-se a l’inici d’un contracte de treball, o bé amb posterioritat, però sempre serà voluntari, tant per l’empresari/ària com per a l’empleat/ada.
  • Un/a teletreballador/a haurà de tenir els mateixos drets, així com el mateix estatus laboral, que els treballadors i treballadores que realitzen la seva feina des de l’oficina.
  • És imprescindible que la realització del treball no afecti –i respecti plenament– la vida privada del treballador/a.
  • Com a norma general, l’empresa s’haurà d’ocupar de la instal·lació i el manteniment dels sistemes necessaris per a la realització de la feina.

Avantatges i inconvenients de treballar a distància

  • El treball a distància té com a avantatges l'augment de l'autonomia, la flexibilitat d'horaris, la integració laboral de persones amb discapacitat, més facilitat per compaginar la vida laboral amb la familiar, un menor nombre de desplaçaments...
  • Com a inconvenients, el principal és que minven les relacions socials a la feina. A més, per poder realitzar tasques de manera eficient, fora d'un àmbit grupal de treball, s'ha de tenir una gran autodisciplina i capacitat organitzativa.

Espais de “coworking”

Una de les opcions que ajuden a desenvolupar una feina a distància és realitzar-ho en espais compartits amb altres professionals de diferents àmbits.

El "coworking" o "cotreball" és una forma de treball que permet a professionals independents i emprenedors diferents sectors, compartir un mateix espai de treball (tant físic com virtual) per tal de desenvolupar els seus projectes professionals alhora que fomenten projectes conjunts sense perdre la seva independència.

Telecentres

La Xarxa de Telecentres de Catalunya -integrada per centres i espais molt diversos de titularitat pública o privada-, posa a disposició de ciutadans, empreses i col·lectius, l'equipament i el personal necessari per facilitar-los l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, d'aquesta manera, a la societat del coneixement.

Els telecentres tenen una doble missió:

  • Oferir un punt d'accés a les TIC obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn.
  • Detectar les necessitats socials i empresarials del territori, per promoure l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions locals i empreses.

Les institucions que participen de la xarxa conflueixen en la voluntat de treballar al voltant de dos eixos fonamentals:

  • El foment de les tecnologies en la ciutadania i en el teixit socioeconòmic de Catalunya.
  • La millora de la qualitat de vida i l'autonomia de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Telefeina

Per informar-te sobre telefeina i/o trobar ofertes d'aquest a punttic.cat (Xarxa de Telecentres de Catalunya).